English   فارسی
 
یکشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
صفحه اصلی
معرفی شرکت
معرفی هیئت مدیره
محصولات
اخبار و رویدادها
تحقیق و توسعه
طنز و ادب
تماس با ما

=============


آمار بازدیدها
امروزدیروزکل
4356971390554

 
اثرات گیاهان منتخب و اسنشیال اویل ها بر عملکرد (2)

اثرات گیاهان منتخب و اسنشیال اویلها بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و برخی فعالیتهای متابولیک در مرغهای تخمگذار-یک بررسیضریب تبدیل غذایی

ضریب تبدیل (Feed ConvertionRatio: FCR)

ضریب تبدیل (FCR)تأثیر تام مرغ در تبدیل جرم ماده غذایی هضم شده به جرم تخم‎مرغ در طول مدت زمان مشخصی را تبیین می‎نماید. یک ادعای مهم که اغلب در مورد افزودنی‎های خوراکی گیاهی(PFA) ارائه می‏ شود بهبود ضریب تبدیل (FCR)و بنابراین تقویتِ در دسترس بودن گوارشی مواد مغذی ضروری برای جذب می‎باشد (LANGHOUT, 2000; WILLIAMS and LOSA, 2001). شواهدی وجود دارد که اسنشیال اویل‎ها(EO) به دلیل وجود مولکولهای مختلف که دارای اثرات ذاتی بر فعالیتهای فیزیولوژیک و متابولیک هستند، ممکن است خواص تحریک اشتها داشته باشند (BASSET, 2000; HERNANDEZ et al., 2004; GARCIAet al., 2007). با این وجود،برخی آزمایشات تغذیه مرغهای تخمگذار، زمانی که اسنشیال اویل پونه کوهی (به مدت 60روز؛ FLOROU-PANERI et al., 2005)، زیره سیاه (به مدت 10 هفته؛ BÖLÜKBAŞI et al., 2009) یا ترنج (به مدت 8 هفته؛ BÖLÜKBAŞIet al., 2010) افزوده شدند، هیچگونه تفاوتی در ضریب تبدیل نشان ندادند (جدول 2). اثرات مثبت برای چندین گیاه آروماتیک شامل پونه کوهی، آویشن، رُزماری و زردچوبه در مقادیر مورد استفاده 5 گرم در کیلوگرم این گیاهان گزارش شدند- به استثناء افزودن زردچوبه که هیچ گونه اثری مشاهده نشد (جدول 1؛ RADWAN etal., 2008). بعلاوه، بلوک‎باشی و همکاران (2008) گزارش نمودند که تقویت جیره پایه با 200 میلی‎گرم در کیلوگرم اسنشیال اویل آویشن، مریم گلی یا رُزماری ضریب تبدیل را در طول یک دوره 12 هفته‎ای به ترتیب به مقدار 7%، 6% و 5% بهبود بخشید. تغذیه مرغها با یک جیره حاوی 50 گرم در کیلوگرم برگهای چای سبز ضریب تبدیل را تقریباً 11% و زمانی که به شکل اسنشیال اویل چای سبز (25 میلی‎گرم در کیلوگرم) افزوده شد حدود 12% کاهش داد (ABDO et al., 2010). نویسندگان دیگر این فرضیه را مورد آزمایش قرار دادند که ترکیب چندین اسنشیال اویل ممکن است از طریق ایجاد یک سینرژیسم اثر یا اثر مثبت وابسته مابین ترکیبات فعال گیاهی باعث بهره‎برداری از مزایای آنها شوند. در مقابل انتظارات چندین مطالعه پی در پی توسط بوزکورت و همکاران (2012a, b, c) نشان دادند که افزودن تغذیه‎ای یک ترکیب اسنشیال اویل (24 میلی‎گرم در کیلوگرم جیره) که شامل اسنشیال اویل‏های پونه کوهی، مریم گلی، مورد سبز، برگ بو، رازیانه و مرکبات می‎باشد ضریب تبدیل را در یکسویه تخمگذار سفید، زمانی که از جیره‎ها به مدت زمانهای مختلفی (دوره‎های 10، 36یا 58 هفته‎ای) تغذیه نمودند، بهبود بخشید. با این وجود، برخی اثرات مفید همان ترکیب اسنشیال اویل در همان مقدار مورد استفاده (24 میلی‎گرم در کیلوگرم جیره) برروی ضریب تبدیل برای یک سویه تخمگذار قهوه‏ ای تحت شرایط گرم محیطی در یک دوره به مدت بیش از 20 هفته گزارش شده است (ÇABUKet al., 2006). این نشان می‎دهد که ضریب تبدیل مرغهای تخمگذار در پاسخ به همان افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA)ممکن است تحت روشهای آزمایش یا شرایط محیطی مختلف، متفاوت باشد.

به طورکلی، یافته‎های موجود در جداول 1 و 2 هیچ تصویر ثابتی از ضریب تبدیل، با توجه به تأثیر زیستی گیاهان و اسنشیال اویل‎های استفاده شده فراهم نمی‌آورند. فقدان اثربرخی از اسنشیال اویل‎ها بر بازده خوراک ممکن است با ناتوانی در انتخاب اسنشیال اویل و ترکیبات فعال گیاهی مناسب و مقادیر بهینه مرتبط باشد. همچنین ممکن است تاحدی به مرغهای تخمگذار نسبت داده شود چنانکه پرنده‎های بالغ در مقایسه با پرنده‎های جوانتر سیستم گوارشی پیشرفته‎تر و با تعادل بیشتر، ایمنی با توسعهیافتگی بیشتر ومقاومت بیشتر به اختلالات روده‎ای دارند. در غیاب عوامل تنش‎زا، فلور میکروبی روده پرنده بالغ به طور نسبی پایدار بوده و تغییر آن به سادگی با تجویز خوراکی هر گونه ترکیب بالقوه تقویت کننده عملکرد دشوار می‎باشد (BONOS et al., 2011).

افزایش وزن بدن

وزن بدن(Body Weight: BW) یک عملکرد معمول حیاتی در مرغهای تخمگذار نمی‎باشد زیرا مرغهابیشتر برای عملکرد تخمگذاری و مؤثر بودن ضریب تبدیل به ازای هر واحد جرم تخم‎مرغ تولیدی می‎باشد. با این وجود، در تعدادی از آزمایشات، میزان تخمگذاری، مصرف غذا وضریب تبدیل تغییر نیافت ولی افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA)هنوز روی وزن بدن تأثیر مثبت داشتند. چندین مطالعه تأثیر مثبت گیاهان (جدول 1) واسنشیال اویل مربوط به آنها (جدول 2) بر روی وزن بدن مرغها با تغییر عملکرد تولیدرا تأیید نمودند. رادوان و همکاران (2008) در یک مطالعه آویشن، پونه کوهی، رُزماری و زردچوبه (5 یا 10 گرم به ازای هر کیلوگرم جیره) را در مرغهای تخمگذار مقایسه نمودند و دریافتند که پونه کوهی و رُزماری به مقدار 10 گرم در هر کیلوگرم جیره وزن بدن را به میزان 16% نسبت به گروه کنترل افزایش داد. برای پونه کوهی و رُزماری درمقدار مورد استفاده 5 گرم به ازای هر کیلوگرم جیره، و برای آویشن و زردچوبه به طورکلی هیچ اثری بر افزایش وزن بدن مشاهده نشد. در یک مطالعه دیگر، بهبودهای چشمگیری در افزایش بدن مرغها، زمانی که 20، 60 یا 80 گرم بر کیلوگرم سیر به جیره افزوده شد، مشاهده گردید (KHAN et al.,2007). چابک و همکاران(2006) گزارش کردند که وزن بدن مرغهای تخمگذاری که از جیره‎های حاوی 24 میلی‎گرم به ازای هر کیلوگرم جیره از یک مخلوط اسنشیال اویل تغذیه نمودند در مقایسه با گروه کنترل در طول یک دوره‎ی 20 هفته‎ای، افزایش یافت. با این وجود، هیچ اثری بر افزایش وزن بدن در پاسخ به افزودن 50 میلی‎گرم برگ چای در هر کیلوگرم جیره یا 25 میلی‎گرم اسنشیال اویل چای سبز در هر کیلوگرم جیره (ABDOet al., 2010)، یا بر وزن بدن در پاسخ به اسنشیال اویل پونه کوهی در جیره (50 یا 100 میلی‎گرم در هر کیلوگرم)(FLOROU-PANERI et al., 2005) یا یک مخلوط اسنشیال اویلِ 6 گیاه(24 میلی‎گرم در هر کیلوگرم) (BOZKURTet al., 2012a, b, c) گزارش نشد.

به طورکلی می‎توان گفت که برخلاف تولید مرغ گوشتی، افزایش وزن بدن یک خصوصیت عملکردی اقتصادی یا بیولوژیکی برای مرغهای تخمگذار نیست و بنابراین، افزایش وزن بدن بیش ازمقادیر پیشنهادی به دلیل افزایش احتیاجات انرژی نگهداری مورد هدف نیست. با این وجود، اثرات مثبت افزودنی‏های خوراکی گیاهی (PFA)بر استفاده از محصولات هضمی و در دسترس بودن مواد مغذی ضروری برای جذب ممکن است بالا رفتن وزن بدن را در چهارچوب پتانسیل ژنتیکی آنها بدون اصلاح عملکرد تولیدی افزایش دهد.

تولیدتخم‎مرغ، وزن تخم‎مرغ و بازده توده تخم‎مرغ

افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) به عنوان تقویت‏ کننده‌های عملکردبرای مرغهای تخمگذار در درجه اولیه به منظور افزایش استفاده از جیره محدود و به نوبه خود بهبود تولید تخم‏مرغ، افزوده شده‎اند. برخی مطالعات، اثرات مثبت بر صفات عملکردی نظیر میزان تولید تخم‏مرغ، وزن تخم‎مرغ و بازده توده تخم‏ مرغ نشان دادند در حالی که برخی مطالعات دیگر هیچ اثری را نشان ندادند (جدول 1). اختر و همکاران(2003). گزارش نمودند که تجویز دانه‎های زیره سیاه در جیره‏ های مرغ تخمگذار به مقدار 5/1% منجر به یک افزایش 12 درصدی میزان تخمگذاری از هفته 40 تا 52 هفتگی گردید. زمانی که 5/0% یا 1% زیره سیاه به جیره‎ها از هفته 50 تا 57 هفتگی افزوده شد، اثرات مفید از لحاظ تولید روزانه تخم‏ مرغ به ازای هر مرغ و وزن تخم‎مرغ گزارش شد (EL-SHEIKH et al., 1998). همواره، جیره‎های حاوی 3% دانه‎های زیره سیاه در مقابل افزودن 1% از آن، تولید تخم‏ مرغ و وزن تخم‎مرغ مرغهای تخمگذار27 هفته‎ای در طول یک دوره‎ی آزمایشی 5 هفته‎ای را افزایش داد (AYDIN et al., 2008). از سوی دیگر، نصیر و همکاران (2005) هیچگونه بهبودی در عملکردمرغ تخمگذار در رابطه با افزودن دانه زیره سیاه مشاهده نکردند.

افزودن اسنشیال اویل گیاهان مختلف به جیره درجات مختلفی از اثرات مفید بر صفات عملکردی فراهم آورد (جدول 2). یک مخلوط از 6 اسنشیال اویل گیاهی حاوی اسنشیال اویل پونه کوهی، برگ بو، مریم گلی، مورد سبز، رازیانه و مرکبات به مقدار 24 میلی‎گرم در هرکیلوگرم به تغذیه مرغهای نژادهای سفید و قهوه‏ ای از سن 22 تا 58 هفتگی رسید (BOZKURT et al., 2012b). اثرات مفید مخلوط اسنشیال اویل برای مرغهای تخمگذار قهوه‎ای دررابطه با وزن تخم‎مرغ مشهودتر بود؛ در حالی که، هر دو سویه به افزودن اسنشیال اویل با یک بهبود میزان تخمگذاری پاسخ دادند. با این وجود، هیچ گونه فایده‏ ای دراستفاده از مخلوط اسنشیال اویل مشابه در یک مقدار مورد استفاده مشابه در یک کاربعدی همان گروه به ترتیب در مرغهایی از سن 0 تا 58 هفتگی و از 22 تا 62 هفتگی (BOZKURT et al., 2012a, c) یا در یک تحقیق از چابُک و همکاران (2006) که مرغها با اسنشیال اویل از 54 تا 74 هفتگی تغذیه شدند، مشخص نشد. هیچ تأثیری از افزودن این مخلوط اسنشیال اویل (EO) به مدت 16 هفته به مقدار 36میلی‏ گرم در هر کیلوگرم جیره مرغهای تخمگذار (weeks old) توسط اُزِک و همکاران (2011) مشاهده نگردید. تا به امروز، فقط بوزکورت و همکاران (2009) بر روی افزودن اسنشیال اویل به جیره‏ های مرغ مادر گوشتی از0 تا 45 هفتگی تحقیق کرده‎اند. هیچ اثری بر میزان تخمگذاری و وزن تخم‎مرغهای قابل جوجه‎کشی در پاسخ به تجویز یک مخلوط اسنشیال اویل (شامل اسنشیال اویل پونه کوهی،برگ بو، مریم گلی، مورد سبز، رازیانه و مرکبات) در مقادیر 24، 36 یا 48 میلی‎گرم در هر کیلوگرم مشاهده نگردید. به همین ترتیب، بلوک‎باشی و همکاران (2008) هیچ گونه اثری بر میزان تخمگذاری مشاهده نکردند ولی یک افزایش در وزن تخم‏ مرغ زمانی که به جیره‎ها 200 میلی‎گرم در هر کیلوگرم اسنشیال اویل آویشن، مریم گلی یا رُزماری درطول یک دوره‎ی 12 هفته‎ای افزودند، مشاهده کردند. در تحقیقات بعدی آنها، زمانی که مرغها از جیره‎های حاوی 1، 2 و 3 میلی‎لیتر در هر کیلوگرم اسنشیال اویل زیره سیاه(BÖLÜKBAŞI et al., 2009) یا 25/0، 5/0 یا 75/0 میلی‏ لیتر درهر کیلوگرم جیره اسنشیال اویل ترنج (BÖLÜKBAŞIet al., 2010) تغذیه کردند، هیچگونه اثر مفیدی در میزان تخمگذاری یا وزن تخم‎مرغ گزارش نگردید. این مشاهدات تااندازه‏ای از این فرضیه که گیاهان و اسنشیال اویل مربوط به آنها ممکن است به صورت مطلوب عملکرد مرغ را تحت تأثیر قرار دهند حمایت می‎کنند امّا تعداد مطالعات تجربی انجام شده تحت شرایط استاندارد شده فیلد با تعداد بیشتر مرغها و برای دوره‎های طولانی‎تر، ترجیحاً برای کل دوره‎ی تخمگذاری، هنوز محدود است.

خصوصیات کیفی تخم‎مرغ

یک چهارچوب مطالعات خیلی محدود وجود دارد که اثرات گیاهان و اسنشیال اویل مربوط به آنها بر ویژگیهای کیفی تخم‎مرغ مرغهای تخمگذار را با نتایج متناقض گزارش می‎نماید(جدول 3 و 4). بلوک‎باشی و همکاران (2010) گزارش کردند که افزودن اسنشیال اویل ترنج در سه مقدار (25/0، 5/0 و 75/0 میلی‎لیتر در هر کیلوگرم) هیچ گونه اثری برنسبت آلبومن و ضخامت پوسته تخم‎مرغهای مرغها در سن 67 هفتگی نداشت. با این وجود،در هر اندازه از افزودن، اسنشیال اویل ترنج، درصد پوسته تخم‎مرغ را به میزان 15%یا بیشتر در مقایسه با گروه کنترل بدون تیمار کاهش داد. در یک مطالعه قبلی، بلوک‎باشی و همکاران (2008) گزارش نمودند که افزودن 200 میلی‎گرم در هر کیلوگرم جیره اسنشیال اویل آویشن، مریم گلی یا رُزماری نسبت پوسته تخم‎مرغ را افزایش داد. در مطالعه دیگری، هیچ گونه فایده‎ای در وزن نسبی پوسته با توجه به افزودن 3 سطح متفاوت (1، 2یا 3 میلی‎لیتر در هر کیلوگرم جیره) اسنشیال اویل زیره سیاه (BÖLÜKBAŞI et al., 2009) مشخص نشد. به طور مشابهی، اسنشیال اویل پونه کوهی (50 یا 100میلی‎گرم در هر کیلوگرم جیره) ویژگیهای کیفی تخم‎مرغ نظیر درجه رنگ زرده، واحد هاو یا ضخامت پوسته را زمانی که به جیره در سن 32 هفتگی افزوده شد، تحت تأثیر قرارنداد (FLOROU-PANERI et al., 2005). متفاوت از فقط یک اسنشیال اویل،یک مخلوط از شش اسنشیال اویل منجر به بهبودهای قابل توجهی در وزن نسبی پوسته تخم‎مرغ گردید (BOZKURT et al.,2012a, c). با این وجود،مخلوط اسنشیال اویل مشابه در بهبود وزن نسبی پوسته تخم‏ مرغ از 22 تا 58 هفتگی شکست خورد (BOZKURT et al., 2012b). واحد هاو، شاخص اصلی کیفیت داخلی تخم‎مرغ، تحت تأثیر افزودن اسنشیال اویل ترنج (BÖLÜKBAŞI et al., 2010)، اسنشیال اویل پونه کوهی (FLOROU-PANERI et al., 2005)، یک مخلوط اسنشیال اویل (BOZKURT et al., 2012a)، برگها یا اسنشیال اویل چای سبز (ABDO et al., 2010)، پودر آویشن، پونه کوهی، رُزماری یا زردچوبه (RADWAN et al., 2008)، یا یک ترکیب سیر و آویشن (GHASEMI et al., 2010) به جیره قرار نگرفت. با این وجود، اسنشیال اویل مشتق از گیاهانی نظیر آویشن یا رُزماری (BÖLÜKBAŞI etal., 2008) یا زیره سیاه دریک مقدار محدود 3 میلی‌لیتر در هر کیلوگرم جیره (BÖLÜKBAŞI et al., 2009) مقدار واحد هاو را زمانی که به جیره‎های مرغ تخمگذار افزوده شد،کاهش داد. ولی مقدار واحد هاو با افزودن اسنشیال اویل مریم گلی افزایش یافت (BÖLÜKBAŞI et al., 2008) و با افزودن اسنشیال اویل زیره سیاه به مقدار 1 یا 2 میلی‎لیتردر هر کیلوگرم، تغییر نیافت (BÖLÜKBAŞIet al., 2009).

 

فعالیت ضدانگلی ناشی از اسنشیال اویل گیاهی

گسترش مقاومت آفت، باقی‎مانده‎های شیمیایی در غذا و اثرات نامطلوب محیطی به افزایش علاقه به توسعه روشهای جایگزین برای کنترل آفت کمک می‎نمایند (GEORGE et al., 2010). یکی از آن روشها شامل استفاده از تولیدات مشتق از گیاهان، نظیراسنشیال اویل گیاهی، به عنوان آفت‏ کش می‎باشد. جرب قرمز طیور "درمانیسوس گالینه" از لحاظ اقتصادی زیان‎آورترین انگل مرغهای تخمگذار در اروپا می‎باشد و یک تهدید بزرگ برای آسایش، بهره‎وری آنها و کیفیت تخم‏ مرغ به شمار می‎رود. درنتیجه، هزینه‏ های سالیانه کنترل و ضرر تولید به علت درمانیسوس گالینه 130 میلیون پوند برای صنعت تخم‎مرغ اروپا تخمین زده شده است (VAN EMOUS, 2005). بررسی‏های اخیر نشان می‎دهند که اسنشیال اویل ممکن است راهکارهای جایگزین و مؤثری در مدیریت درمانیسوس گالینه در فارمهای تجاری طیورارائه دهد. اثر جرب کُشی 20 اسنشیال اویل مشتق از گیاهان بر درمانیسوس گالینه درشرایط داخل آزمایشگاهیِ آزمایشات سمّیت تماسی نشان داده شده است که به بیش از 80%مرگ و میر جرب در یک دوره 24 ساعته منتج می‏ شود (KIM et al., 2004; GEORGE et al., 2010). اثرات مثبت بر سلامتی و عملکردمرغهای گوشتی که از کوکسیدیوز رنج می‎کشیدند در استفاده از اسنشیال اویل پونه کوهی(GIANNENAS et al., 2003) و همچنین ترکیب پونه کوهی بااسطوخدوس و برگ بو (BOZKURT etal., 2012d) گزارش شده است.بعلاوه، تلاشهایی برای توسعه کرم‎کُش‎ها بر پایه گیاهان صورت گرفته است که جهت استفاده مؤثر و سالم هستند. علاوه بر این، می‎توان از گسترش مقاومت کرم به داروها اجتناب نمود یا به تأخیر انداخت (ATHANASIADOUet al., 2007). نتایج در دسترس نشان می‏ دهند که ممکن است ترکیب افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA)دارای فعالیتهای ضدانگلی در جیره‎ها به عنوان یک ابزار مناسب برای ممانعت ازعفونتهای انگلی یک استراتژی جذاب باشد.

پاسخ ایمنی (تنظیم ایمنی)

اعمال آنتی‎اکسیدانی افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) اینگونه است که در توسعه پاسخ ایمنی در حیوانات نقش ایفا می‎کنند (SUNet al., 1983). شواهد محدود،اطلاعاتی در رابطه با پاسخ ایمنی خاص هیبریدهای تخمگذار مدرن فراهم می‏ آورد. برخی مطالعات تیترهای آنتی‎بادی در مقابل ویروسهای بیماریهای برونشیت عفونی (IBV)،نیوکاسل (NDV) و بورس عفونی (IBD)به عنوان یک پاسخ به جیره‎های غذایی که به آنها گیاهان دارویی یا اسنشیال اویل آنها افزوده شدند، اندازه‎گیری نمودند. بلوک‎باشی و همکاران (2010) غلظت بالاتری از ایمونوگلوبولین G را در سرم مرغهای تغذیه شده بااسنشیال اویل ترنج (25/0 میلی‎لیتر در هر کیلوگرم) در مقایسه با همتایان بدون تیمار گزارش نمودند. اثرات افزایش دهنده‎ی ایمنی زمانی که به مرغهای تخمگذار 1%گیاهان پونه کوهی، آویشن یا رُزماری تجویز شد، مشاهده گردید (RADWAN et al., 2008). مطالعات دیگر نشان دادند که پودر برگ نوی درخشان یا توت پنج طعم باعث حمایت از سیستم ایمنی مرغهای تخمگذار (MA et al., 2005) و مرغهای مادر گوشتی (ATHER,2000) از طریق افزایش تیترهای سرمی بیماری نیوکاسل و بیماری گامبورو گردیدند. با این وجود، هیچ اثری ازتیمار در جیره بر روی تیترهای سرمی برونشیت عفونی، نیوکاسل و گامبورو در مرغهایی که از مخلوط مشابه اسنشیال اویل 6 گیاه تغذیه کردند به ترتیب در پایان دوره‎های تغذیه‎ای 16 هفته‎ای و 58 هفته‎ای شناسایی نشد (ÖZEK et al., 2011; BOZKURT et al., 2012a). والاس و همکاران (2010) قادر به یافتن یک مقدار اصولی از ترکیبات شیمیایی دقیق که ممکن است برای ایمنی در پرنده‎هامفید باشد، نبوده‎اند. آنها ادعا کردند که عملکرد ایمنی در نتیجه بهداشت روده‎ای متعادل ایجاد شده توسط افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA)یا توسط حیوانات قرار گرفته در معرض سمّ‎های میکروبی یا متابولیتهای ناخواسته،افزایش خواهد یافت.

نتیجه‎گیری و مسیرهای تحقیقاتی پیش رو (آینده)

تعدادکمی مطالعه داخل بدنی وجود دارد که بر روی گیاهان و اسنشیال اویل آنها در جیره مرغهای تخمگذار تمرکز می‎کنند. نتایج این مطالعات متفاوت میباشند، گرچه نتایج مثبت غالب می‏ باشند. افزایش میزان تولید و جرم تخم‎مرغ، بهبود تأثیر ضریب تبدیل غذایی و ممانعت باکتریها وقارچها برای تثبیت فلور میکروبی روده در برخی مطالعات نتیجه‎گیری شدند. با این وجود هنوز شواهد مهم ناکافی در مورد افزودنی‏های خوراکی گیاهی (PFA)به عنوان تقویت‎کننده‎های طبیعی عملکرد وجود دارد. عمدتاً این امر به دلیل فقدان استانداردسازی در تحقیقات تجربی می‎باشد. تفاوتها مابین یا در خود افزودنی‏های خوراکی گیاهی (PFA) به صورت چشمگیری به چندین متغیروابسته می‏ باشد، که تبیین ترکیب دقیق مکمل‎هایی که به جیره‎ها افزوده شده‎اند راضروری می‎سازد. علاوه بر این، هنوز این مسئله که آیا ترکیبات گیاهی فعال منحصربفرد مشخص مسئول اعمال می‎باشند یا اینکه آیا اثرات به دلیل یک اثر هم‎افزایی چندین ترکیب گیاهی فعال می‎باشند مشخص نیست. متأسفانه، مطالعات کمی وجود دارند که ترکیبات دقیق مکمل مورد استفاده را اعلام کرده‎اند که مقایسه رضایتبخش بودن نتایج را مشکل می‎کند. این مسئله بایستی به عنوان یک امر مهم در تحقیقات آینده در نظرگرفته شود. بنابراین، نتایج این مرور اساساً مشابه مطالعه پیشین در رابطه با اثرات گیاهان منتخب و اسنشیال اویل آنها بر مصرف غذا و عملکرد در مرغهای گوشتی می‎باشند(HIPPENSTIEL et al., 2011).

خلاصه

چندین مطالعه داخل آزمایشگاهی قبلاً عملکرد آنتی‎باکتريال افزودنی‏های غذایی با منشاءگیاهی (PFA) را تأیید کرده‎اند. در نتیجه،چندین مطالعه داخل بدنی جهت تأیید اثرات مفید آنها انجام گرفتند. اثرات برویژگیهای تخم‎مرغ نظیر ترکیب تخم‎مرغ، ضخامت پوسته یا رتبه‎بندی واحد هاو تنها به ندرت گزارش شده‎اند. متغیرهای عملکرد که غالباً مشاهده شدند شامل میزان مصرف غذا،ضریب تبدیل غذایی، میزان تولید تخم‎مرغ و وزن تخم‏ مرغ می‎باشند. اغلب مطالعات اثرات یا روندهای مثبت اندکی را نتیجه‏ گیری کردند، با این وجود، نتایج چشمگیر نادربودند. به دلیل اینکه تقریباً احتمالات نامحدودی وجود دارد که دوز و ترکیبات گیاهان و اسنشیال اویل‎ها را در نظر می‎گیرند، نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد.فقدان استانداردسازی آزمایشات داخل بدنی در زمان مقایسه نتایج باعث ایجاد مشکلاتی می‎شود. به طور کلی می‎توان گفت که گیاهان و اسنشیال اویل آنها این پتانسیل رادارند که به عنوان جایگزین آنتی‎بیوتیکهای محرک رشد در تولید مرغهای تخمگذار درنظر گرفته شوند. با این وجود، تحقیقات آینده در این زمینه تحت شرایط استانداردسازی بیشتر برای تعیین مقدار بهینه مورد استفاده در جیره، مکانیسم عمل دقیق ترکیبات گیاهی فعال تحت آزمایش و همچنین عملکرد بهینه تولید و مقاومت به بیماریها درمرغهای تخمگذار مورد نیاز می‎باشند.

کلمات کلیدی:

گیاهان،اسنشیال اویل‎ها، عملکرد تولید، مرغهای تخمگذار

منابع:

ABDO, Z.M.A., R.A. HASSAN, A. ABD EL-SALAM,S.A. HELMY, 2010: Effect of adding green teaand its aqueous extract
as natural antioxidants to laying hen diet on productive, reproductiveperformance and egg quality during storage
and its content of cholesterol. Egypt Poult Sci 30, 1121-1149.

AKHTAR, M.S., Z. NASIR, A.R. ABID, 2003: Effect of feeding powderedNigella sativa L. seeds on poultry egg
production on their suitability for human consumption. Vet Archiv 73,181-190.

AKŞIT, M., E. GÖKSOY, F. KÖK, D. ÖZDEMIR, M. ÖZDOĞAN, 2006: The impacts of organicacid and essential oil
supplementations to diets on the microbiological quality of chicken carcasses.Arch Geflügelk 70, 168-173.

ANONYMOUS, 2003: Regulation (EC) No1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September
2003 on additives for use in animal nutrition. Off J Eur Union L268,29-43.

ATHER, M.A.M., 2000: Polyherbal additive proves effective againstvertical transmission of IBD. World Poult 16, 50-52.

ATHANASIADOU, S., J. GITHIORI, I. KYRIAZAKIS, 2007: Medicinal plants forhelminth parasite control: facts and fiction.
Animal 9, 1392-1400.

AYDIN, R., M. KARAMAN, T. CICEK, H. YARDIBI, 2008: Black cumin (Nigellasativa L.) supplementation into the diet of
the laying hen positively influences egg yield parameters, shell quality anddecreases egg cholosterol. Poult Sci 87, 2590-2595.

BARATTA, M.T., H.J. DORMAN, S.G. DEANS, A.C. FIGUEIREDO, J.G. BARROSO, G. RUBERTO, 1998: Antimicrobial and
antioxidant properties of some commercial essential oils. Flavour Frag J 13,235-244.

BASMACIOĞLU, H., Ö. TOKUŞOĞLU, M. ERGÜL, 2004: The effect of oregano and rosemary essential oils oralphatocopheryl acetate on performance and lipid oxidation of meat enrichedwith n-3 PUFA’s in broilers. S Afr J Anim Sci 34, 197-210.

BASSETT, R., 2000: Oreganos positiveimpact on poultry production. World Poult 9, 31-34.

BÖLÜKBAŞI, Ş.C., M.K. ERHAN, 2007: Effect of dietary thyme (Thymus vulgaris) on laying hensperformance and
Escherichia coli (E. coli) concentration in feces. Int J Natural Eng Sci 1,55-58.

BÖLÜKBAŞI, Ş.C., M.K. ERHAN, Ö. KAYNAR, 2007: Effect of dietary thymeoil on laying hen performance, cholesterol
ratio of egg yolk and Escherichia coli concentration in feces. 3rd JointMeeting of the Network of Universities and
Research Institutions of Animal Science of the South Eastern EuropeanCountries, Thessaloniki 10-12 February.

BÖLÜKBAŞI, Ş.C., M.K. ERHAN, Ö. KAYNAR, 2008: The effect of feedingthyme, sage and rosemary on laying hen
performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and EscherichiaColi count in feces. Arch Geflügelk
72, 231-237.

BÖLÜKBAŞI, Ş.C., Ö. KAYNAR, M.K. ERHAN, H. ÜRÜTHAN, 2009: Effect of feeding Nigellasativa oil on laying hen
performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherichiacoli count in feces. Arch Geflügelk
73, 167-172.

BÖLÜKBAŞI, Ş.C., M.K. ERHAN, H. ÜRÜŞAN, 2010: The effects ofsupplementation of bergamot oil (Citrus bergamia) on
egg production, egg quality, fatty acid composition of egg yolk in laying hens.J Poult Sci 47, 163-169.

BONOS, E., E. CHRISTAKI, A. ABRAHIM, N. SOULTOS, P. FLOROU-PANERI,2011: The influence of mannan
oligosaccharides, acidifiers and their combination on caecalmicroflora ofJapanese quail (Coturnix japonica).
Anaerobe 17, 436-439.

BOTSOGLOU, N.A., P. FLOROU-PANERI, E.BOTSOGLOU, V. DOTAS, I. GIANNENAS, A. KOIDIS, P. MITRAKOS, 2005: The
effect of feeding rosemary, oregano, saffron and α-tocopheryl acetate on henperformance and oxidative stability
of eggs. S Afr J Anim Sci 35, 143-151.

BOTSOGLOU, N.A., P. FLOROU-PANERI, E.CHRISTAKI, D.J. FLETOURIS, A.B. SPAIS, 2002: Effect of dietary oregano
essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation ofbreast, thigh and abdominal fat
tissues. Br Poult Sci 43, 223-230.

BOTSOGLOU, N.A., A.L. YANNAKOPOULOS, D.J. FLETOURIS, A.S. TSERVENI-GOUSSI,P.D. FORTOMARIS, 1997: Effect of
dietary thyme on the oxidative stability of egg yolk. J Agric Food Chem 45,3711-3716.

BOZKURT, M., A. ALÇIÇEK, M. ÇABUK, K. KÜÇÜKYILMAZ, A.U. ÇATLI, 2009: Effect of an herbal essential oil mixture on
growth, laying traits, and egg hatching characteristics of broiler breeders.Poult Sci 88, 2368-2374.

BOZKURT,M., K. KÜÇÜKYILMAZ, A.U. ÇATLI, M. ÇINAR, E. BINTAŞ, F. ҪÖVEN, 2012a: Performance, egg quality, and
immune response of laying hens fed diets supplemented withmannan-oligosaccharide or an essential oil mixture
under moderate and hot environmental conditions. Poult Sci 91,1379-1386.

BOZKURT, M., K. KÜÇÜKYILMAZ, M. PAMUKÇU, M. ÇABUK, A. ALÇIÇEK, A.U. ÇATLI, 2012b: Long-term effects of dietary
supplementation with an essential oil mixture on the growth and layingperformance of two layer strains. Ital J
Anim Sci 11:e5, 23-28.

BOZKURT, M., Ö. TOKUŞOĞLU, K. KÜÇÜKYILMAZ, H. AKŞIT, M. ÇABUK, A. ALÇIÇEK, A.U. ÇATLI, K. SEYREK, M. ÇINAR,
2012c: Effects of dietarymannanoligosaccharide and herbal essential oil blendsupplementation on performance
and oxidative stability of eggs and liver in laying hens. Ital J Anim Sci 11:e41,223-229.

BOZKURT, M., N. SELEK, K. KÜÇÜKYILMAZ, H. EREN, E. GÜVEN, A.U. ÇATLI, M. ÇINAR, 2012d: Effects of dietary
supplementation with a herbal extract on the performance of broilers infectedwith a mixture of Eimeria species.
Br Poult Sci 53, 325-332.

BRENES, A., E. ROURA, 2010: Essential oils in poultry nutrition: Main effects andmodes of action. Anim Feed Sci
Technol 158, 1-14.

BURDA, S., W. OLESZEK, 2001: Antioxidant andantiradical activities of flavonoids. J Agric Food Chem 49, 2774-
2779.

BURT, S., 2004: Essential oils: their antibacterial properties andpotential applications in foods - a review. Int J Food
Microbiol 94, 223-253.

BURT, S.A., R.D. REINDERS, 2003: Antibacterial activity ofselected plant essential oils against Escherichia coli
O157:H7. Lett Appl Microbiol 36, 162-167.

ÇABUK, M., M. BOZKURT, A. ALÇIÇEK, A.U. ÇATLI, K.H.C. BAŞER, 2006: Effect of a dietaryessential oil mixture on
performance of laying hens in the summer season. S Afr J Anim Sci 36,215-221.

CHOWDHURY, S.R., S.D. CHOWDHURY, T.K. SMITH, 2002: Effects of dietary garlic on cholesterol metabolism inlaying
hens. Poult Sci 81, 1856-1862.

COWAN, M.M., 1999: Plant products as antimicrobial agents. ClinMicrobiol Rev 12, 564-582.

CRAIG, W.J., 1999: Health promoting properties of common herbs. Am JClin Nutr 70, 491S-499S.

CUPPETT, S.L., C.A. HALL, 1998: Antioxidant activity of the Labiatae. Adv Food Nutr Res 42,245-271.

DORMAN, H.J.D., S.G. DEANS, 2000: Antimicrobial agents from plants: antimicrobial activityof plant volatile oils. J
Appl Microbiol 88, 308-316.

EL-SHEIKH, A.M.A., A.E. AMIN, A.A. KHADIGA, 1998: The effect of feedingdifferent levels of Nigella sativa seeds on
layer performance and egg quality characteristics. Sudan J Vet Sci Anim Husb 37,121-128.

FARAG, R.S., Z.Y. DAW, S.H. ABO-RAYA, 1989: Influence of some spiceessential oils Aspergillus parasiticus growth
and production of aflatoxins in a synthetic medium. J Food Sci 54,74-76.

FLOROU-PANERI, P.,I. NIKOLAKAKIS, I. GIANNENAS, A. KOIDIS, E. BOTSOGLOU, V. DOTAS, I. MITSOPOULOS, 2005: Hen
performance and egg quality as affected by dietary oregano essential oil andα-tocopheryl acetate
supplementation. Int J Poult Sci 4, 449-454.

GALOBART, J., A.C. BARROETA, M.D. BAUCELLS, R. CODONY, W. TERNES, 2001: Effect of dietary supplementationwith
rosemary extract and α-tocopheryl acetate on lipid oxidation in eggs enrichedwith ω3-fatty acids. Poult Sci 80, 460-467.

GARCIA, V., P. CATALA-GREGORI, F.HERNÁNDEZ, M.D. MEGIAS, J. MADRID, 2007: Effect of formic acid andplant
extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, andmeat yield of broilers. J Appl Poult
Res 16, 555-562.

GEORGE, D.R., G. OLATUNJI, J.H. GUY, O.A.E. SPARAGANO, 2010: Effect of plant essentialoils as acaricides against the
poultry red mite, Dermanyssus gallinae, with special focus on exposure time.Vet Parasitol 169, 222-225.

GHASEMI, R., M. ZAREI, M. TORKI, 2010: Adding medicinal herbsincluding garlic (Allium sativum) and thyme (Thymus
vulgaris) to diet of laying hens and evaluating productive performance and eggquality characteristics. Am J Anim
Vet Sci 5, 151-154.

GIANNENAS, I., P. FLOROU-PANERI, M.PAPAZAHARIADOU, E. CHRISTAKI, N.A. BOTSOGLOU, A.B. SPAIS, 2003: Effect
dietary supplementation with oregano essential oil on performance of broilersafter experimental infection with
Eimeria tenella. Arch Anim Nutr 57, 99-106.

GREATHEAD, H., 2003: Plants and plantextracts for improving animal productivity. Proc Nutr Soc 62, 279-290.
H
AMMER, K.A., C.F. CARSON, T.V. RILEY, 1999: Antimicrobial activity of essential oils and other plantextracts. J Appl
Microbiol 86, 985-990.

HERNÁNDEZ, F., J. MADRID, V. GARCIA, J. ORENGO, M.D. MEGIAS, 2004: Influence of two plantextracts on broilers
performance, digestibility, and digestive organ size. Poult Sci 83,169-174.

HERTRAMPF, J.W., 2001: Alternativeantibacterial performance promoters. Poult Int 40, 50-52.

HIPPENSTIEL, F., A.A.A. ABDEL-WARETH, S. KEHRAUS, K.-H. SÜDEKUM, 2011: Effect of selected herbsand essential
oils, and their active components on feed intake and performance of broilers –a review. Arch Geflügelk 75, 226-238.

JAMROZ, D., J. ORDA, C. KAMEL, A. WILICZKIEWICZ, T. WERTELECKI, J. SKORUPINSKA, 2003: The influence of
phytogenetic extracts on performance, nutrient digestibility, carcasscharacteristics, and gut microbial status in
broiler chickens. J Anim Feed Sci 12, 583-596.

JANG, I.S., Y.H. KO, S.Y. KANG, C.Y. LEE, 2007: Effect of a commercialessential oil on growth performance, digestive
enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. AnimFeed Sci Technol 134, 304-315.

KHAN, S.H., R. SARDAR, M.A. ANJUM, 2007: Effects of dietary garlic on performance and serum and eggyolk
cholesterol concentration in laying hens. Asian J Poult Sci 1, 22-27.

KIM, S.I., J.H. YI, J.H. TAK, Y.J. AHN, 2004: Acaricidal activity ofplant essential oils against Dermanyssus gallinae
(Acari: Dermanyssidae).Vet Parasitol 120, 297-304.

LAMBERT, R.J.W., P.N. SKANDAMIS, P.J. COOTE, G.-J.E. NYCHAS, 2001: A study of the minimuminhibitory
concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol andcarvacrol. J Appl Microbiol 91, 453-462.

LANGHOUT, P., 2000: New additives forbroiler chickens. World Poult 3, 22-27.

LOPEZ-BOTE, C.J., J.I. GRAY, E.A. GOMAA, C.J. FLEGAL, 1998: Effect of dietaryadministration of oil extracts from
rosemary and sage on lipid oxidation in broiler meat. Br Poult Sci 39,235-240.

MA, D., A. SHAN, Z. CHEN, J. DU, K. SONG, J. LI, Q. XU, 2005: Effect of Ligustrum lucidum and Schisandra chinensis on
the egg production, antioxidant status and immunity of laying hens during heatstress. Arch Anim Nutr 59, 439-447.

MÁTHÉ, Á., 2009: Essential oils – biochemistry, production andutilisation. In: STEINER, T.: Phytogenics in Animal
Nutrition: Natural Concepts to Optimize Gut Health and Performance. NottinghamUniversity Press, Nottingham,
pp.1-18.

MITSCH, P., K. ZITTERL-EGLSEER, B.KÖHLER, C. GABLER, R. ROSA, I. ZIMPERNIK, 2004: The effect of twodifferent blends
of essential oil components on the proliferation of Clostridium perfringens inthe intestines of broiler chickens.
Poult Sci 83, 669-675.

NASIR, Z., A.R. ABID, Z. HAYAT, H.I. SHAKOOR, 2005: Effect of Kalongi (Nigellasativa) seeds on egg production and
quality in white Leghorn layers. J Anim Plant Sci 15, 22-24.

NEU, H.C., 1992: The crisis in antibiotic resistance. Science 257,1064-1073.

ORHAN, F., M. EREN, 2011: Effect of herbal mixturesupplementation to fish oiled layer diets on lipid oxidation of egg
yolk, hen performance and egg quality. Ank Üniv Vet Fak Derg 58, 33-39.

ÖZEK, K., K.T. WELLNANN, B. ERTEKIN, B. TARIM, 2011: Effects of dietary herbal essential oil mixture andorganic acid
preparation on laying traits, gastrointestinal tract characteristics, bloodparameters and immune response of
laying hens in a hot summer season. J Anim Feed Sci 20, 575-586.

RADWAN N.L., R.A. HASSAN, E.M. QOTA, H.M. FAYEK, 2008: Effect of naturalantioxidant on oxidative stability of
eggs and productive and reproductive performance of laying hens. Int J PoultSci 7, 134-150.

RICE-EVANS, C.A., N.J. MILLER, P.G. BOLWELL, P.M. BRAMLEY, J.B. PRIDHAM, 1995: The relative antioxidantactivities
of plant-derived polyphenolic flavonoids. Free Rad Res 22, 375-383.

SOLIMAN, K.M., R.I. BADEAA, 2002: Effect of oil extractedfrom some medicinal plants on different mycotoxigenic
fungi. Food Chem Toxic 40, 1669-1675.

STEFANOVITS-BANYAI, E.,M.H. TULOK, A. HEGEDÜS, C. RENNER, I.S. VARGA, 2003: Antioxidant effect ofvarious
rosemary (Rosmarinus officinalis L.) clones. Acta Bio Szegediensis 47,111-113.

STEINER, T., 2009: Application andbenefits of phytogenics in egg production. In: STEINER, T.:Phytogenics in Animal
Nutrition: Natural Concepts to Optimize Gut Health and Performance. NottinghamUniversity Press, Nottingham,
pp.157-167.

SUN, Y., E.M. HERSH, S.L. LEE, M. MCLAUGHLIN,T.L. LOO, G.M. MAVLIGIT, 1983: Preliminary observationson the
effects of the Chinese medicinal herbs Astragalus membranaceus and Ligistrumlucidum on lymphocyte blastogenic
responses. J Biol Response Mod 2, 227-237.

ULTEE, A., E.P.W. KETS, E.J. SMID, 2002: Mechanisms of action of carvacrol on the food-bornepathogen Bacillus
cereus. Appl Environ Microbiol 65, 4606-4610.

VAN EMOUS, R., 2005: Wage war against thered mite. Poult Int 44, 26-33.

VAREL, V.H., 2002: Livestock manure odor abatement with plant-derivedoils and nitrogen conservation with urease
inhibitors: a review. J Anim Sci 80 (E. Suppl. 2), E1-E7.

VICENTE, J.L., C. LOPEZ, E. AVILA, E. MORALES, B.M. HARGIS, G. TELLEZ, 2007: Effect of dietary naturalcapsaicin on
experimental Salmonella enteritidis infection and yolk pigmentation in layinghens. Int J Poult Sci 6, 393-396.

WALLACE, R.J., W. OLESZEK, C. FRANZ, I. HAHN, K.H.C. BASER, A. MÁTHÉ, K. TEICHMANN, 2010: Dietary plant
bioactives for poultry health and productivity. Br Poult Sci 51,461-487.

WILLIAMS, P., R. LOSA, 2001: The use of essential oils and their compounds in poultrynutrition. World Poult 17, 14-15.

WINDISCH, W., E. ROHRER, K. SCHEDLE, 2009: Phytogenic feed additivesto young piglets and poultry: mechanisms
and application. In: S
TEINER, T.: Phytogenics in AnimalNutrition: Natural Concepts to Optimize Gut Health and
Performance. Nottingham University Press, Nottingham, pp.19-38.

WINDISCH, W., K. SCHEDLE, C. PLITZNER, A. KROISMAYR, 2008: Use of phytogenic productsas feed additives for swine
and poultry. J Anim Sci 86 (E. Suppl.), E140-E148.  تبلیغات ستون سمت چپصفحه اصلی - معرفی شرکت - معرفی هیئت مدیره - محصولات - اخبار و رویدادها - تحقیق و توسعه - طنز و ادب - تماس با ما - عضویت - ورود اعضاء
سایتهای مرتبط - ثبت نام در سایت

کلیه حقوق وب سایت، برای شرکت عرشیا دارو محفوظ می باشد. استفاده از مطالب وب سایت، پیگرد قانونی دارد
طراح: روزبهان یوسفی