English   فارسی
 
یکشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
صفحه اصلی
معرفی شرکت
معرفی هیئت مدیره
محصولات
اخبار و رویدادها
تحقیق و توسعه
طنز و ادب
تماس با ما

=============


آمار بازدیدها
امروزدیروزکل
4776971390596

 
اثرات گیاهان منتخب و اسنشیال اویل ها بر عملکرد(1)

اثرات گیاهان منتخب و اسنشیال اویلها بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و برخی فعالیتهای متابولیک در مرغهای تخمگذار-یک بررسی

Effectsof selected herbs and essential oils on performance, egg quality and
some metabolic activities in laying hens – a review

M.Bozkurt, Friederike Hippenstiel, A.A.A. Abdel-Wareth, Saskia Kehraus, K.Küçükyilmaz and K.-H. Südekum

Europ.Poult.Sci.,78. 2014, ISSN 1612-9199, ©Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. DOI:10.1399/eps.2014.49

 

ترجمه:دکتر حامد جعفرزاده

بازنگری:دکتر علی زینالی

مقدمه

از زمانیکه اتحادیه اروپا اغلب آنتی‎بیوتیکهای محرک رشد در تغذیه طیور را منع کرد (ناشناس،2003)، به دلیل مقاومت متقاطع و متعدد (NEU,1992)، مطالعات بیشتری برای کشف استفاده از افزودنی‎های خوراکی گیاهی (phytogenic feed additives: PFA) نظیر گیاهان، عصاره‎های گیاهی،اسنشیال اویل‎ها (EO) و اجزاء منحصربفرد یا ترکیب فعال اسنشیال اویل‎ها به عنوان جایگزینهای مؤثر، صورت گرفته است. از نظر تنوع زیستی ومتعاقباً تعداد زیاد مواد گیاهی در دسترس، استفاده از افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA)در تعذیه طیور فرصتهای زیادی را ایجاد می‎کند (STEINER, 2009). در برخی مطالعات توانایی اسنشیال اویل‎ها (EO)جهت اینکه به عنوان محرکهای رشد جایگزین، قبلاً مورد تأیید قرار گرفته است وبنابراین شروع به ایفا نمودن یک نقش کلیدی در تغذیه طیور نموده است. افزودنیهای خوراکی گیاهی (PFA) به دلیل اینکه به طور کلی به عنوان اقلام سالم و با مصرف معمول در صنایع غذایی نیز شناخته شده‎اند چندین مزیت بر آنتی‎بیوتیکهایی که به طور معمول مورد استفاده قرار می‎گیرند، دارند (VAREL, 2002; BRENES and ROURA, 2010). اثرات آنتی‎میکروبيال، ضدویروسی،ضدقارچی و آنتی‎اکسیدانی افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA)به خوبی به صورت داخل آزمایشگاهی توصیف شده‎اند (COWAN, 1999; CRAIG, 1999). از این رو، تعدادِ در حال افزایش مطالعات داخل بدنی که نشان‎دهنده اثرات گوارشی افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) در آزمایشات تغذیه دام می‎باشند،در دسترس هستند. اینگونه در نظر گرفته می‎شود که میکروفلور روده‎ای، مورفولوژی دستگاه گوارش، تخلیه معده‎ای و فعالیت ترشحات گوارشی درونی و نیز خصوصیات عملکردی تحت تأثیر افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) جیره قرار می‎گیرند (WINDISCH et al., 2009). اسنشیال اویل‎ها به طور عمده با تقطیر بخار از مواد گوناگون گیاهی استخراج می‎شوند (GREATHEAD,2003). بنابراین، ترکیب شیمیایی و غلظت ترکیبات فعال گیاهی به میزان زیادی بسته به منبع آنها، متنوع می‎باشد(BURT and REINDERS, 2003; HIPPENSTIELet al., 2011).

امروزه،پتانسیل قابل توجهی برای حمایت از سلامت دستگاه گوارش و تأثیر مثبت بر عملکرد بااستفاده از افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) در خوک‎سانان، نشخوارکنندگان،مرغهای گوشتی، ماهی و میگو وجود دارد (WINDISCHet al., 2008; STEINER, 2009; HIPPENSTIEL et al., 2011). با این  وجود، استفاده از گیاهان، اسنشیال اویل‎ها یا ترکیبات فعال گیاهی آنها در جیره مرغهای تخمگذارفقط در تعداد محدودی از آزمایشات داخل بدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

اخیراًاشتاینر (2009) یک مقاله بررسی منتشر کرد که یک خلاصه کوتاه در رابطه با استفاده از افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) در تولید تخم‎مرغ ارائه می‎دهد. به هر حال، این تصویر به طور عمده به جای پرداختن به جزئیاتی که درباره خصوصیات عملکردی و ترکیب شیمیایی تخم‎مرغ‎ها، بر اثرات آنتی‎اکسیدانی اسنشیال اویل‎ها (EO)تمرکز می‎کند. برخی گزارشهای دیگر در رابطه با اثرات خاص گیاهان منتخب و اسنشیال اویل‎های گیاهی به عنوان ترکیبات سرم حاوی اجزاء ایمنی و ترکیب شیمیایی تخم‎مرغ دردسترس هستند (AYDIN et al.,2008; BOZKURT et al., 2012a, b; BÖLÜKBAŞI et al., 2008; BÖLÜKBAŞI et al., 2010;BURT, 2004; RADWAN et al., 2008).با این وجود، آن مشاهدات محدود از این فرضیه که افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA)ممکن است عملکرد، کیفیت تولید و وضعیت سلامت عمومی مرغهای تخمگذار را بهبود بخشند،پشتیبانی بیشتری نخواهد کرد. بنابراین، هدف این مطالعه ارائه یک مرور کلی در رابطه با گیاهان، اسنشیال اویل‎های مربوط به آنها و نیز به کارگیری افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) در جیره‎های مرغهای تخمگذار باتمرکز ویژه بر مصرف غذا، عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‎مرغ می‎باشد.

ویژگیهای داخل آزمایشگاهی

خصوصیات آنتی‎میکروبیال

یکی ازاثرات واضح اسنشیال اویلها فعالیت آنتی میکروبیال آنهاست (HAMMER et al., 1999; BURT, 2004; BRENES and ROURA,2010) که به عنوان اثرمفید اصلی اسنشیال اویل‎ها (EO) در تولید دامی شناخته شده است.خانواده گیاهی Labiatae بیشترین توجه را به خود جلب نموده است که آویشن، پونه کوهی و مریم گلی متداولترین اعضاء می‎باشند (BARATTA et al., 1998; BURT, 2004). اسنشیال اویل آنها دارای خصوصیات آنتی‎باکتريال قوی بر علیه عوامل بیماریزای با منشاء غذایی می‎باشند و حاوی درصدبالایی از ترکیبات فنلی نظیر کارواکرول، ائوژنول و تیمول می‎باشند (FARAG et al., 1989; LAMBERT et al., 2001). مطالعات متعدد داخل آزمایشگاهی اثبات کرده‎اند که اسنشیال اویل‎های دارای فعالیت آنتی‎میکروبیال بر علیه عوامل بیماریزا با منشاء غذایی نظیر لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی‎موریوم، اشریشیاکلای، شیگلا دیسانتری، باسیلوس سرئوس، سودوموناس آئروژینوزا، کلستریدیوم پرفرینجنسو استافیلوکوکوس اورئوس می‎باشند (LAMBERTet al., 2001; DORMAN and DEANS, 2000; BURT and REINDERS, 2003; BURT, 2004). تعدادی از مکانیسم‏ها مطرح شده‎اند که اسنشیال اویل از طریق آنها فعالیت آنتی‎میکروبیال خود را نشان می‎دهند.مکانیسمی که گمان می‎رود از طریق آن اغلب اسنشیال اویل‎ها (EO)اثرات آنتی‎باکتريال خود را نمایش می‎دهند، اختلال در دیواره سلولی، نیروی حرکتی پروتون، جریان الکترون و انتقال فعال می‎باشد که منجر به کوآگولاسیون محتویات سلول می‎شود (ULTEE et al.,2002).

خصوصیات آنتی‎اکسیدانی و ضدقارچی

اسنشیال اویل‎های (EO) مشتق از گیاهان و ترکیبات فعال گیاهی مربوط به آنها با خصوصیات آنتی‎اکسیدانی آنها شناخته شده‎اند که اساساً برپایه ترکیبات فنلی آنها می‎باشد. خصوصیات آنتی‎اکسیدانی افزودنی‎های خوراکی گیاهی(PFA) در تعداد بیشماری از آزمونهای داخل آزمایشگاهی مستند شدهاند (LAMBERT et al., 2001; BURDA and OLESZEK, 2001) و به خوبی برای ترکیبات مشتق ازخانواده Labiatae توصیف شده‎اند (CUPPETT and HALL, 1998; STEFANOVITS-BANYAI etal., 2003). این فعالیت عمدتاً به دلیل خصوصیات اکسیداسیون-احیاء و ساختار شیمیایی می‏باشد. آنها نحوه عمل آنتی‎اکسیدانی خود را از طریق از بین بردن رادیکالهای آزاد، تشکیل شلاته‎ها بایونهای فلزاتنتیآآاااا و ممانعت یا کاهش شکل‎گیری اکسیژن، نشان می‏دهند (RICE-EVANSet al., 1995). بعلاوه، فرض براین است که خصوصیت آنتی‎اکسیدانی تعداد زیادی از ترکیبات فعال گیاهی لیپیدها را ازاکسیداسیون محافظت نموده در نتیجه موجب کند شدن پروسه پراکسیداسیون لیپیدها می‎شوند(BOTSOGLOU et al., 2002; BOTSOGLOU etal., 2005). بنابراین،پایداری اکسیداتیو و کیفیت ذخیره‎سازی چربی و تخم‎مرغ می‎تواند بهبود یابد در حالیکه طول عمر نگهداری را افزایش می‎دهد.

اسنشیال اویل‎ها (EO) فعالیت ضدقارچی نشان داده‎اند، حتی در غلظتهای خیلی کم در محیط رشد (MÁTHÉ,2009). رشد گونه‎های قارچی رشته‎ای آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس اُکراسئوس، آسپرژیلوس پارازیتیکوس و تریکودرما ویریده تا 89% در محیط کشت مایع با توجه به استفاده ازاسنشیال اویل مرزنجوش در غلظتهای متفاوت، کاهش یافت. بنابراین، خصوصیات اسنشیال اویل‌ها (EO) می‎تواند در شرایط عملی زمانی که جیره‎ها در خطر آلودگی با مایکوتوکسین‎ها قرار دارند، ارزشمند باشد (SOLIMAN and BADEAA, 2002).

ویژگیهای داخل بدنی

خصوصیات آنتی‎میکروبیال

گرچه فعالیت آنتی‎میکروبیال اسنشیال اویل‎ها (EO) بر علیه طیفی از باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی در شرایط داخل آزمایشگاهی اثبات شده است، اثرات مفیدترکیب میکروبی محتویات دستگاه گوارش، گوشت مرغ و تخم‎مرغ‎های پوسته‎دار به ندرت گزارش شده‎اند. محققین مکانیسم آنتی‎باکتريال داخل بدنی بر علیه سالمونلا (AKŞIT et al., 2006)، کلستریدیوم پرفرینجنس (MITSCHet al., 2004) و اشریشیا کلای (JAMROZ et al., 2003; JANG et al., 2007) در مرغهای گوشتی را تأیید کرده‎اند.تنها چندین تلاش جهت آزمودن اثرات آنتی‎میکروبیال اسنشیال اویل‎ها (EO)در مرغهای تخمگذار صورت گرفته است. وینسِنته و همکاران (2007) گزارش کردند که کاسپایسین طبیعی استخراج شده از دانه‎های فلفل قرمز (Capsicum annuum)، به مقدار 36 میلی‎گرم در کیلوگرم جیره یک اثر پیشگیری کننده بریک عفونت تجربی سالمونلا انتریتیدیس در مرغهای تخمگذار داشت. بلوک‎باشی و همکاران(2005) گزارش نمودند که افزودن 200 میلی‌گرم در کیلوگرم اسنشیال اویل  مریم گلی، آویشن یا رُزماری تعداد تام کلی‎فرمیا اشریشیاکلای را در مدفوع مرغهای تخمگذار در سن 24 هفته را پس از یک دوره 12هفته‎ای تجویز، کاهش داد. آنها همچنین یک کاهش چشمگیر در غلظت اشریشیاکلای مدفوعی در پاسخ به افزودن اسنشیال اویل زیره سیاه (1، 2 یا 3 میلی‎لیتر در کیلوگرم) به مدت 10 هفته را گزارش کردند، در حالیکه تعداد کلی‎فرمها در مدفوع تحت تأثیراسنشیال اویل زیره سیاه افزوده شده به جیره مرغهای تخمگذار با سن 26 هفته قرارنگرفتند (BÖLÜKBAŞI et al.,2009). اثر ممانعتی 3میلی‎لیتر در کیلوگرم اسنشیال اویل زیره سیاه بر پیشگیری از اشریشیاکلای به نظررسید که از مواردی که یک یا دو میلی‎لیتر در کیلوگرم استفاده شد، قویتر باشد. بااین وجود، این فقط تا حدی با نتایج یک کار قبل از آن که از همان گروه در پاسخ به مقادیر متفاوت تغذیه‎‏ای اسنشیال اویل آویشن سازگار بود (2/0 یا 3/0 گرم درکیلوگرم؛ 1/0 گرم در کیلوگرم تأثیری نداشت؛ BÖLÜKBAŞI et al., 2007).

خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی

خصوصیات آنتی‎اکسیدانی افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) به دلیل اکسیداسیون نامطلوب که می‎تواند تغییرات ناخواسته در رنگ، طعم، عطر و دیگر فاکتورهای کیفیت تخم‎مرغ‎های پوسته‎دار ایجادکند، ممکن است شایسته توجه بیشتری باشد. اسنشیال اویل‏ها (EO)از خانواده Labiatae نظیر پونه کوهی، آویشن و رُزماری به صورت گسترده در تغذیه مرغهای گوشتی مورد مطالعه قرار گرفته‎اند. بعلاوه، مطالعات داخل بدنی نشان دادند که 50 یا 100 میلی‎گرم در کیلوگرم اسنشیال اویل پونه کوهی (BOTSOGLOU et al., 2002)، پونه کوهی و رُزماری (BASMACIOĞLUet al., 2004) و 500 میلی‎گرم در کیلوگرم عصاره‎ی رُزماری و مریم گلی (LOPEZ-BOTEet al., 1998) پایداری اکسیداتیو گوشت طیور را افزایش داد. با این وجود، همچنان فقدان مطالعات در رابطه با اثرات افزودنی‎های خوراکی گیاهی (PFA) بر پایداری اکسیداتیو تخم‎مرغ‎های پوسته‎دار وجود دارد.

استفاده از 500 یا 1000 میلی‎گرم در کیلوگرم اسنشیال اویل رُزماری به عنوان افزودنی به جیره مرغها (GALOBART et al.,2001)، و همچنین 30 گرم در کیلوگرم آویشن (BOTSOGLOU etal., 1997) یا بخشهای دیگرگیاهی پونه کوهی (5 گرم در کیلوگرم)، رُزماری (5 گرم در کیلوگرم) و زعفران (20میلی‎گرم در کیلوگرم) نظیر بخشهای گلدار، برگها، ریشه‎ها و ساقه‎ها (BOTSOGLOU et al., 2005)، اکسیداسیون لیپیدی تأخیری تخم‎مرغهای ذخیره شده در یخچال رااثبات نمودند. با این وجود، به پتانسیل اسنشیال اویل افزودنی به جیره جهت تأثیر برپایداری اکسیداتیو تخم‎مرغهای پوسته‎دار تنها در مطالعات کمی اشاره شد.فلورو-پانری و همکاران (2005) گزارش کردند که میزان اکسیداسیون لیپیدی، که با ایجادمالون دی‎آلدئید (MalonDiAldehyde: MDA) اندازه‎گیری می‎شود، زمانی که اسنشیال اویل پونه کوهی در مقادیر 50 میلی‎گرم در کیلوگرم و 100 میلی‎گرم درکیلوگرم به جیره افزوده شد به صورت چشمگیری کاهش یافت. مشخص شد که اسنشیال اویل پونه کوهی موجب افزایش پایداری اکسیداتیو تخم‎مرغهای پوسته‎دار نگهداری شده دریخچال در طول دوره‎ی 60 روزه شد در حالی که فعالیت آنتی‎اکسیدانی با زمان نگهداری تغییر نیافت. نویسندگان فرض کردند که اجزاء آنتی‎اکسیدان اسنشیال اویل پونه کوهی از ورای مواد غذایی به زرده در حال نمو عبور کرده، بنابراین ایجاد تخم‎مرغهایی باخواص آنتی‎اکسیدانی می‎نمایند. همسو با این مطالعه، بوزکورت و همکاران (2012c) کاهش چشمگیری در محتوای مالون دی‎آلدئید(MDA) زرده تخم‎مرغهای گذاشته شده توسط مرغهای با سن 52 هفته که ازمخلوط اسنشیال اویل‏های پونه کوهی، برگ بو، مریم گلی، گیاه مورد، رازیانه، نارنج (24میلی‎گرم در کیلوگرم جیره) در طی دوره‎ی 10 هفته‎ای مشاهده نمودند. مخلوط اسنشیال اویل 6 جزئی پایداری اکسیداتیو کبد مرغ را افزایش داد، در نتیجه باعث افزایش آنزیمهای آنتی‎اکسیدان کبدی (به عنوان مثال سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در مقایسه با آنهایی که در گروه کنترل قرار دارند، گردید. با در نظرگرفتن آن شواهد، یک پتانسیل در گیاهان و اسنشیال اویل‎های آنها به عنوان آنتی‎اکسیدان وجود دارد و فرصتهای تحقیق را در تغذیه مرغ تخمگذار پیشنهاد می‎دهد (MÁTHÉ, 2009).

تأثیربر پارامترهای عملکرد

مصرف غذا

به طورکلی فرض بر این است که اسنشیال اویل گیاهان و ادویه‏ جات ممکن است دلپذیری جیره رابه خاطر خصوصیات طعم‎دار آنها بهبود بخشند، از این رو می‎تواند زمانی که درجیره‏ های طیور افزوده شوند مصرف غذا را بهبود بخشند (HERTRAMPF, 2001; WILLIAMS and LOSA, 2001). با این وجود، چنین فرضیاتی هنوزتوسط مدارک ثابت و تکرارپذیر در مرغهای گوشتی (HIPPENSTIEL et al., 2011) و خوکها (WINDISCHet al., 2008) تأیید نشده‎اند.جداول 1 و 2 از میان فاکتورهای دیگر، مصرف غذا را از چندین آزمون تغذیه و زمانی که به جیره‏ های مرغ تخمگذار افزودنی‏های خوراکی گیاهی (PFA)اضافه شد، نشان می‎دهند.

رادوانو همکاران (2008) چهارگیاه (آویشن، پونه کوهی، رُزماری و زردچوبه) را در مقادیر 5یا 10 گرم در کیلوگرم جیره در یک مطالعه با مرغهای تخمگذار 28 هفته‏ ای به مدت 12هفته مقایسه نمودند. آنها هیچ گونه تفاوتی در مصرف غذا در میان گروههای تیمارنیافتند بعلاوه، هیچگونه تفاوتی را در مقایسه تیمارها با گروه کنترل مشاهده نکردند. زمانی که دانه‏ های زیره سیاه (10، 20 یا 30 گرم در کیلوگرم جیره؛ AYDIN et al., 2008) یا سیر (20، 40، 80 یا 100 گرم در کیلوگرم جیره؛ CHOWDHURY et al., 2002) به جیره‏ های مرغهای تخمگذار در نزدیک به همان سن (28-27 هفتگی)البته فقط برای 6-5 هفته افزوده شدند، نتایج مشابهی بدست آمد. در تضاد با این مطالعات، خان و همکاران (2007) مصرف غذای بالاتری را در پرنده‎های 36-30 هفته که از جیره‎های با سیر (20، 60 یا 80 گرم در کیلوگرم)تغذیه کردند، مشاهده نمود. بااین وجود، آبدو و همکاران (2010) دریافتند که متوسط مصرف غذا در پرنده‏ های تغذیه شده با 10 یا 50 گرم در کیلوگرم برگهای چای سبز یا 5 تا 25 میلی‎گرم در کیلوگرم اسنشیال اویل چای سبز در مقایسه با گروه کنترل فاقد مواد افزودنی به طور چشمگیری کاهش یافت. به طور مشابهی، اثرات نامساعد در رابطه با مصرف غذای مرغها در پاسخ به جیره‏ های حاوی پودر آویشن در مقادیر 1، 5 یا 10 گرم در کیلوگرم (BÖLÜKBAŞI and ERHAN, 2007) یا اسنشیال اویل آویشن در مقادیر 2/0 گرم در کیلوگرم (BÖLÜKBAŞI et al., 2007) برجسته بودند. در یک مطالعه با استفاده از 200 میلی‎گرم درکیلوگرم اسنشیال اویل آویشن یا مریم گلی یا رُزماری (BÖLÜKBAŞI et al., 2008)، نویسندگان دریافتند که همه تیمارها مصرف غذای مرغها را به ترتیب5%، 10% و 5% در مقایسه با گروه کنترل کاهش دادند. به دنبال آن در یک بررسی همان محققین(BÖLÜKBAŞI et al., 2010) کاهش مصرف غذای قابل توجهی درمرغهای تغذیه شده با جیره‎های با اسنشیال اویل ترنج در مقادیر 50/0 و 75/0 میلی‎لیتردر کیلوگرم در مقابل مقدار 25/0 میلی‎لیتر در کیلوگرم مشخص شد. هیچ تفاوتی در مصرف غذا در مرغها زمانی که همان ترکیب اسنشیال اویل حاوی 6 گیاه پونه کوهی، برگ بو،برگ مریم گلی، برگ مورد، دانه‎های رازیانه و پوست نارنج به جیره پایه به ترتیب درمقادیر 36 و 24 میلی‎گرم در کیلوگرم افزوده شدند، مشاهده نشد (ÇABUK et al., 2006; ÖZEK et al., 2011; BOZKURTet al., 2012a, b, c). با درنظر گرفتن اثرات منفی یا مضرّ فوق‎الذکر، این فرضیه که گیاهان و اسنشیال اویل‎های مربوط به آنها با ترکیبات آروماتیک آنها ممکن است مصرف غذا را افزایش دهند به نظرنمی‎رسد که به طور کلی برای مرغهای تخمگذار توجیه داشته باشد.پایان بخش اول

  تبلیغات ستون سمت چپصفحه اصلی - معرفی شرکت - معرفی هیئت مدیره - محصولات - اخبار و رویدادها - تحقیق و توسعه - طنز و ادب - تماس با ما - عضویت - ورود اعضاء
سایتهای مرتبط - ثبت نام در سایت

کلیه حقوق وب سایت، برای شرکت عرشیا دارو محفوظ می باشد. استفاده از مطالب وب سایت، پیگرد قانونی دارد
طراح: روزبهان یوسفی