English   فارسی
 
یکشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
صفحه اصلی
معرفی شرکت
معرفی هیئت مدیره
محصولات
اخبار و رویدادها
تحقیق و توسعه
طنز و ادب
تماس با ما

=============


آمار بازدیدها
امروزدیروزکل
4706971390589

 
استفاده از اسنشیال اویل ها در تغذیه طیور

استفاده از اسنشال اویلها درتغذیه طیور: یک راهکار جدید

GopalKrishan* and Asmita Narang

Department of Veterinary Medicine, College ofVeterinary and Animal Sciences, GB Pant University of Agriculture andTechnology, Pantnagar-263 145, Uttarakhand, India.

 

J. Adv. Vet. Anim. Res., 1(4): 156-162.

DOI: 10.5455/javar.2014.a36

 

ترجمه: دکتر حامد جعفرزاده

بازنگری: دکتر علی زینالی

چکیده:

مسئله فوق‎العاده باکتریهای مقاوم به آنتی‎بیوتیک ضرورتجایگزینی آنتی‎بیوتیک با محصولات دیگر نظیر پری‌بیوتیک‌ها، پروبیوتیک‎ها، اسیدهایارگانیک گیاهی و اسنشال اویل‎های گیاهی را ایجاد کرده است. اسنشال اویل‌ها (EOs) ترکیباتآروماتیک گیاهی مهمی از گیاهان و ادویجات هستند و به عنوان جایگزین‎های طبیعی برایجایگزینی آنتی‎بیوتیک‎های محرّک رشد        ((AGP)Antibiotic Growth Promoters)در جیره طیور مورد استفاده قرار می‎گیرند که اینها خواص آنتی‎میکروبیال، ضدقارچی،ضد انگلی و ضد ویروسی دارند. بعلاوه، سایر اثرات مفید اسنشال اویل‎ها (EOs) شامل تحریکاشتها، بهبود ترشح آنزیم مرتبط با هضم غذا و فعالسازی پاسخ ایمنی می‎باشد. اخیراً،استفاده از اسنشال اویل‎ها در مرغ‎های گوشتی توجهات را به خود جلب نموده است.اسنشال اویل‌ها عموماً در ترکیب با روغن حامل یا در ترکیب با دیگر روغنهای گیاهیدر جیره به منظور تقویت عملکرد تولیدی پرنده‎ها مورد استفاده قرار می‎گیرند. درنهایت، اسنشال اویل‎ها می‎توانند در جیره طیور استفاده شوند، اما هنوز سئوالهاییدرباره عملکرد، سیر متابولیک و دوز بهینه در طیور وجود دارد، که به تفصیل و باجزئیات بررسی می‎شوند. این مرور مختصر افق‎های در حال گسترش تحقیق در مورد اسنشالاویل‎ها در تغذیه طیور را توصیف می‎کند.

کلمات کلیدی: فعالیت آنتی‎میکروبیال، تولید تخم‌مرغ، اسنشال اویل‎ها، عملکرد رشد، تغذیهطیور

 

 

 

مقدمه

افزودنی‎های خوراکی به طور گسترده به منظور افزایش عملکردحیوانات مورد استفاده قرار گرفته‎اند و هم اکنون به صورت وسیع در موارد تغذیه طیوراستفاده می‎شوند (Collington et al., 1990; Khanet al., 2007) نه تنها جهت تحریک رشد وبهره‎وری جیره بلکه جهت بهبود سلامت و عملکرد پرنده‎ها (Scott et al., 1982; Fadlalla et al., 2010; Abouelfetouhet al., 2012). در گذشته، چندین آنتی‎بیوتیکمحرک رشد در جیره طیور با هدف پیشگیری از بیماری، بهبود عملکرد رشد و افزایش برخیمیکروارگانیسمهای مفید در میکروفلور روده استفاده شده‎اند. با این وجود، بدلیلمسئله فوق‎العاده مقاومت زیستی، محققین اکنون بر روی جایگزین‎های آنتی‎بیوتیکتمرکز می‎کنند. بدین منظور ادویجات، عصاره‎های گیاهی و گیاهان توجهات روزافزونی رادریافت کردند. مشخص شده است که اسنشال اویل‌ها (EOs) قابلیت آنتی‎باکتریالدارند و همچنین فعالیتهای آنتی‎اکسیدان، ضدالتهاب، آنتی‎کارسینوژن، تحریک هضم وهایپولیپیدمیک نشان می‎دهند (Viuda-Martoset al., 2010)، بنابراین، اسنشال اویل‎ها،می‎توانند به عنوان محرک رشد در تولید دام استفاده شوند (Cross et al., 2007; Kirsti et al., 2010).

اسنشال اویل‎ها

اسنشال اویل‎ها مخلوط ترکیبات معطّر و فرّار هستند، که اغلبمنشاء گیاهی داشته و به خصوصیات آروماتیک با توجه به خاستگاه گیاه مشهور هستند (Oyen and Dung, 1999).واژه "اسنشال" توسط پاراسِلسوس در تئوری "کوئینتا اسنشا" (اصلپنجم) خود پیشنهاد شد و توصیف شد که این عنصر پنجم می‎تواند یک عنصر مؤثر برایاستفاده پزشکی باشد (Oyen and Dung, 1999). اما واژه‎ی "روغن فرّار" در داروسازی قرون وسطیپیشنهاد شده بود (Hay and Waterman, 1993). استفاده از اسنشال اویل‎ها در تقویت تولید ممکن است اثراتامیدبخشی به عنوان محرک رشد و سلامتی به معرض نمایش بگذارد. ترکیب شیمیایی و غلظتاسنشال اویل‎ها متنوع می‎باشد.

 

خواص فیزیکی اسنشال اویل‎ها

اسنشال اویل‎ها می‎توانند از طریق روشهای مختلفی نظیرتخمیر، استخراج (عصاره‎گیری) یا بیان بدست آیند. با این وجود، عصاره‎گیری بخار بهعنوان معمولترین روش برای هدف تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسنشال اویل‎هاعطر مشخصی دارند و در حلالهای آلی محلول هستند. اغلب اویلها سبکتر از آب هستند با وزن مخصوصمابین 17/1-8/0. این اویل‎ها به حرارت و نور حساس هستند، بنابراین باید در بطری‎هایتیره و مکانهای سرد نگهداری شوند.

طبقه‎بندی اسنشال اویل‎ها

اغلب اسنشال اویل‎ها مخلوط هیدروکربن‎ها، ترکیبات اکسیژنه ودرصد کمی از باقی‎مانده‎های غیرفرّار (پارافین، موم و غیره) می‎باشند. از نظرشیمیایی، اسنشال اویل‎ها اساساً از دو کلاس از ترکیبات تشکیل شده‎اند؛ اینهاترپن‎ها و فنیل پروپن‎ها می‎باشند. ترپن‎ها خود بر اساس واحد 5-کربنه ایزوپرن(واحد ساختاری) به مونو (C10H6)، سِسکوئی (C15H24) و دی‎ترپن‎ها (C20H32) تقسیم می‎شوند، در حالیکه فنیل پروپن‎ها شامل حلقه آروماتیک6-کربنه دارای زنجیره جانبی 3-کربنه می‎باشند (ترکیبات C6- C 3).بیش از 1.000 مونوترپن و 3.000 سِسکوئی‎ترپن شناسایی شده‎اند، که تابحال گزارش شده‎اند (Clegg et al., 1980; Cooke et al., 1998).

خصوصیات و فعالیتهای اسنشال اویل‎ها

فعالیت آنتی‎میکروبیال:

خصوصیات آنتی‎میکروبیال ترکیبات شیمیایی گوناگون موجود دراسنشال اویل‎ها نتیجه یک روش خاص عملکرد نیستند، بلکه یک اثر تجمعی بر روی بسیاری ازاهداف متفاوت در بخشهای مختلف سلول می‎باشد (Burt, 2004). گزارش شدهاست که مؤثر بودن آنها ممکن است وابسته به pH، ساختار شیمیایی، غلظت یا ترکیب فعال زیستی منحصر بفرد و نیزجمعیت و انواع میکروارگانیسم‎های تحتِ تأثیر، باشد. مکانیسم‎های آنتی‎میکروبیال شاملفعالیتهای متفاوت نظیر اختلال غشاء توسط ترپنوئیدها و فنولیک‏ها، شلاته شدن فلزاتتوسط فنل‎ها و فلاونوئیدها و اثر بر مواد ژنتیکی توسط کومارین و آلکالوئیدها کهگمان می‎رود از رشد میکروارگانیسم‎ها ممانعت کنند، می‎باشد (Cowan, 1999). اسنشال اویل‎هابه میزان کمی بر علیه گرم مثبت‎ها در مقایسه با پاتوژنهای غذایی گرم منفی مؤثرترمی‎باشند (Burt, 2004) زیرا آنها یک غشاء خارجی احاطه کننده دیواره سلولی دارند که نفوذترکیبات هیدروفوب (آبگریز) از ورای ساختارهای لیپوپلی‎ساکاریدِ خود را محدودمی‎کنند (Vaara, 1992). بسیاری از اسنشال اویل‎ها رشد میکروبهای مفید را تحریک می‎کنندو تعداد باکتریهای بیماریزا در طیور را محدود می‎کنند (Wenk, 2000). سِریسوئِیلوو همکاران (2014) تأثیر شفاف دوزهای پایین اسنشال اویل‎ها و سدیم بوتیرات را درکنترل سالمونلا در مرغهای گوشتی نشان دادند. جدول 1 مطالعات داخل آزمایشگاهیفعالیت آنتی‎میکروبیال و حداقل غلظت ممانعت کننده (MIC, ppm) اسنشالاویل‎ها را نشان می‎دهد. اثبات شده است که ترکیب تیمول و سینامالدهید خصوصیاتآنتی‎باکتریال انتخابی در ممانعت از رشد مخمر و قارچ دارند (Bento et al., 2013).

 

فعالیت ضدانگلی:

گزارش شده است که چندین گیاه و اسنشال اویل آنها خصوصیاتضدانگلی دارند. برای مثال، دریافته‎اند که اسنشال اویل‎ها و بذر سیر (Allium sativum)،پیاز (Allium cepa) و نعناع (Menthaspp.) در مقابل انگلهای دستگاه گوارشمؤثر باشند. پرنده‎هایی که یک بار توسط عامل بیماری کوکسیدیوز آلوده شدند،آهسته‎تر از پرنده‎های غیرآلوده رشد می‎کنند حتی بعد از دریافت جیره مشابه.کارواکرول و تیمول اجزاء اصلی اسنشال اویلِ اورِگانو، عملکرد ضد کوکسیدیایی برعلیه آیمریا تنلّا (Giannenas et al., 2003) و عفونت مخلوط گونه‎های آیمریا (Oviedo-Rondón, 2003)دارند. در چندین مطالعه داخل بدنی و داخل آزمایشگاهی دیگر، گزارش شده است که فنلها، بخصوصمی‎توانند به عنوان کُشنده اووسیست‎ها بر علیه آیمریا تنلّا استفاده شوند (Williams, 1997).

فعالیت آنتی‎اکسیدانی:

مکانیسم‎های آنتی‎اکسیدانی اسنشال اویل‎ها بر پایه تواناییآنها برای اهداء یک هیدروژن یا یک الکترون برای رادیکالهای آزاد، و توانایی آنهاجهت حذف الکترون جفت نشده داخل ساختار آروماتیک می‎باشد (Fernandez-Panchon et al., 2008)،بنابراین باعث حفاظت مولکولهای زیستی در مقابل اکسیداسیون می‎شود. دریافته‎اند کهفنلیک‎ها، آنتی‎اکسیدانهای قویتری نسبت به ویتامین E و C و کاروتنوئیدهامی‎باشند (Rice-Evans et al., 1997). کاراداس و همکاران (2014) دریافتند که مخلوط اسنشال اویلها در جیرهشامل کارواکرول، سینامالدئید، اولئورزین کپسیکوم پتانسیل آنتی‎اکسیدانی را بابهبود غلظت کبدی کاروتنوئیدها و کوآنزیم Q10، زمانیکه به جوجه‏های گوشتی خورانده میشوند، نشان می‎دهند.

فعالیت ضدالتهابی:

اسنشال اویل‎ها شامل ترکیبات فنلیک می‎باشند که به دارابودن خصوصیات ضد التهابی قوی معروف می‎باشند. ترپنوئیدها و فلاونوئیدها، اسنشالاویل‎های اصلی هستند که دارای قابلیتهای ضد التهابی می‎باشند. این مواد متابولیسمپروستاگلاندین‎های التهابی را سرکوب می‎کنند (Craig, 2001). برخی مثالهااز گیاهان دارای پتانسیل ضد التهابی، بابونه، گل همیشه بهار، شیرین بیان و رازیانهمی‎باشند (Srinivasan, 2005).

فعالیت ایمن‎سازی (تنظیم ایمنی):

پتانسیل ایمن‎سازی اسنشال اویل‎های مختلف، برای مثال،موارد بدست آمده از سیر و اورگانو توسط چندین محقق مورد آزمایش قرار گرفته است.سیگِتی و همکاران (1998) اظهار داشتند که ترکیب یک محصول اصلاح شده شامل سیر درجیره‎های مرغ‎ها

اسنشال اویل‎ها را نشان می‎دهد. اثبات شده است که ترکیبتیمول و سینامالدهید خصوصیات آنتی‎باکتریال انتخابی در ممانعت از رشد مخمر و قارچدارند (Bento et al., 2013).

 

فعالیت ضدانگلی:

گزارش شده است که چندین گیاه و اسنشال اویل آنها خصوصیاتضدانگلی دارند. برای مثال، دریافته‎اند که اسنشال اویل‎ها و بذر سیر (Allium sativum)،پیاز (Allium cepa) و نعناع (Menthaspp.) در مقابل انگلهای دستگاه گوارشمؤثر باشند. پرنده‎هایی که یک بار توسط عامل بیماری کوکسیدیوز آلوده شدند،آهسته‎تر از پرنده‎های غیرآلوده رشد می‎کنند حتی بعد از دریافت جیره مشابه.کارواکرول و تیمول اجزاء اصلی اسنشال اویلِ اورِگانو، عملکرد ضد کوکسیدیایی برعلیه آیمریا تنلّا (Giannenas et al., 2003) و عفونت مخلوط گونه‎های آیمریا (Oviedo-Rondón, 2003)دارند. در چندین مطالعه داخل بدنی و داخل آزمایشگاهی دیگر، گزارش شده است که فنلها، بخصوصمی‎توانند به عنوان کُشنده اووسیست‎ها بر علیه آیمریا تنلّا استفاده شوند (Williams, 1997).

فعالیت آنتی‎اکسیدانی:

مکانیسم‎های آنتی‎اکسیدانی اسنشال اویل‎ها بر پایه تواناییآنها برای اهداء یک هیدروژن یا یک الکترون برای رادیکالهای آزاد، و توانایی آنهاجهت حذف الکترون جفت نشده داخل ساختار آروماتیک می‎باشد (Fernandez-Panchon et al., 2008)،بنابراین باعث حفاظت مولکولهای زیستی در مقابل اکسیداسیون می‎شود. دریافته‎اند کهفنلیک‎ها، آنتی‎اکسیدانهای قویتری نسبت به ویتامین E و C و کاروتنوئیدهامی‎باشند (Rice-Evans et al., 1997). کاراداس و همکاران (2014) دریافتند که مخلوط اسنشال اویلها در جیرهشامل کارواکرول، سینامالدئید، اولئورزین کپسیکوم پتانسیل آنتی‎اکسیدانی را بابهبود غلظت کبدی کاروتنوئیدها و کوآنزیم Q10، زمانیکه به جوجه‏های گوشتی خورانده میشوند، نشان می‎دهند.

فعالیت ضدالتهابی:

اسنشال اویل‎ها شامل ترکیبات فنلیک می‎باشند که به دارابودن خصوصیات ضد التهابی قوی معروف می‎باشند. ترپنوئیدها و فلاونوئیدها، اسنشالاویل‎های اصلی هستند که دارای قابلیتهای ضد التهابی می‎باشند. این مواد متابولیسمپروستاگلاندین‎های التهابی را سرکوب می‎کنند (Craig, 2001). برخی مثالهااز گیاهان دارای پتانسیل ضد التهابی، بابونه، گل همیشه بهار، شیرین بیان و رازیانهمی‎باشند (Srinivasan, 2005).

فعالیت ایمن‎سازی (تنظیم ایمنی):

پتانسیل ایمن‎سازی اسنشال اویل‎های مختلف، برای مثال، مواردبدست آمده از سیر و اورگانو توسط چندین محقق مورد آزمایش قرار گرفته است. سیگِتی وهمکاران (1998) اظهار داشتند که ترکیب یک محصول اصلاح شده شامل سیر در جیره‎هایمرغ‎ها تولید آنتی‎بادی را بر علیه سالمونلا انتریتیدیس، پاستورلا مولتوسیدا ولپتوسپیرا پومونا افزایش داد. هانیه و همکاران (2010) پیشنهاد دادند که اثرایمن‎سازی سیر می‎تواند در نتیجه قابلیت آن برای افزایش تولید اینترلوکین‎ها،فاکتور نکروزدهنده تومور (TNF-α)، اینترفرون (INF-γ) باشد. همچنین، سیر می‎تواند فاگوسیتوز ماکروفاژهای صفاقی،متابولیسم ترشحی ماکروفاژها، عملکرد آنتی‏اکسیدانی و سلولهای عرضه کننده آنتی‎ژن (Antigen Presenting Cells: APC)را افزایش دهد. رحیمی و همکاران (2011) اظهار داشتند که افزودن سیر به جیره مرغ‎هایگوشتی به میزان 1/0% پاسخ آنتی‎بادی بر علیه ویروس بیماری نیوکاسل را بهبود بخشید،وزن طحال و بورس فابریسیوس را افزایش داد و پاسخ بازوفیلی جلدی ازدیاد حساسیت راتقویت نمود.

تحریک هضم:

اسنشال اویل‎ها به صورت مطلوب عملکرد گوارشی را از طریقتحریک ترشحات گوارشی نظیر صفرا و مخاط و افزایش فعالیت آنزیمی، تحت تأثیر قرار می‎دهند(Platel, 2004; Manzanilla et al., 2004). در مرغهای گوشتی، اسنشال اویل‎ها ترشح تریپسین، آمیلاز و شیرهژئوژنال را افزایش می‎دهند (Jang etal., 2007) و اتصال پاتوژن‎ها (به عنوانمثال ای کولای و کلستریدیوم پرفرینجنس) به دیواره روده را کاهش می‎دهند (Jamroz et al., 2006).کرِیگ (1999) گزارش کردند که گیاهان و اسنشال اویل‎های آنها در فعالیت کاهشکلسترول نقش ایفا می‎کنند و با این کار آنها حفاظت در مقابل سرطان را میسّرمی‎سازند. اثر هایپوکلسترولِمیک روغن چای سبز به دلیل ممانعت از فعالیت3-هیدروکسی-3-متیل گلوتاریل-کوآنزیم آ (HMG-CoA) ردوکتاز می‎باشد که به عنوان یک آنزیم تنظیم کننده کلیدی درپروسه سنتز کلسترول عمل می‎کند (Elson et al.,1989; Cooke et al., 1998; Crowell, 1999).

فاکتورهای تأثیرگذار در مؤثر بودن اسنشال اویل‎ها

فاکتورهایی که ممکن است کیفیت اسنشال اویل‎ها در گیاهان راتحت تأثیر قرار دهند شامل نوع خاک، آب و هوا، استفاده از مواد شیمیایی (کودها)،ژنتیک، برداشت، سن گیاه، کموتایپ و روش استخراج می‎باشد. در بسیاری موارد، فعالیتآنتی‎میکروبیال در نتیجه یک واکنش پیچیده مابین گروههای متفاوتی از ترکیبات نظیرآلدئیدها، کتون‎ها، فنلها، اِسترها، الکلها، هیدروکربن‎ها یا اِترهای یافت شده دراسنشال اویل‎ها می‎باشد. گزارش شده است که اسنشال اویل‎های دارای فنلها یاآلدئیدها، برای مثال، سینامالدئید، کارواکرول، سیترال، تیمول یا اِئوژِنول بهعنوان اجزاء اصلی می‎تواند فعالیت آنتی‎باکتريال قابل توجهی نشان دهد (Dormans and Deans, 2000).اثرگذاری مخلوط اسنشال اویل همچنین به سازگاری با سایر اجزاء مخلوط در جیره بستگیدارد (Wang et al., 1998).

استفاده در تغذیه طیور

جایگزینی آنتی‎بیوتیکهای محرک رشد با سایر آلترناتیوهایطبیعی و سالم می‎تواند یک هدف مهم برای صنعت طیور باشد. نتایج امیدبخشی در رابطهبا استفاده از اسنشال اویل‎ها و دیگر تولیدات طبیعی به عنوان تقویت‎کننده‎هایعملکرد وجود دارد. پارامترهای معمول عملکرد برای پرورش طیور، وزن بدن، رشد، مصرفغذا، ضریب تبدیل غذا و تولید تخم مرغ می‎باشند.


مرغهای گوشتی:

اسنشال اویل‎ها به صورت انفرادی یا مخلوط ممکن است به عنوانمحرک رشد در تولید مرغ گوشتی استفاده شوند. مطالعات بسیاری اثرات مثبت اسنشال اویلدر جیره را بر افزایش وزن بدنی نشان داده‎اند. افزودن اسنشال اویل‎ها به جیره،عملکرد رشد مرغ‎های گوشتی را تحریک می‎کند (Cross et al., 2002; Bampidis et al., 2005). افزودن مخلوط اسنشال اویل‎های برگ بو، اورِگانو، مریم گلی،مرکبات و رازیانه، یا یک مخلوط اسنشال اویل‎ها به طور چشمگیری ضریب تبدیل غذا رابهبود بخشید (Cabuk et al., 2006a). همچنین، در یک آزمایش مرغ‎های گوشتی تغذیه شده با مخلوطاورِگانو، دارچین، فلفل قرمز، آویشن و ترکیب اسیدهای ارگانیک و عصاره‎های گیاهی درمقایسه با مرغ‎های گوشتی تغذیه شده با آنتی‎بیوتیک تغذیه‎ای آویلامایسین،پرنده‎های تغذیه شده با عصاره‎های گیاهی افزایش وزن بالاتر و افزایش مصرف غذا رادر مقایسه با گروههای دیگر نشان دادند. رضایی مقدم و همکاران (2012) نیز گزارشکرده‎اند که افزودن تومِریک سطوح آنتی‎اکسیدان سرمی و سطح ایمنی پرنده‎ها راافزایش می‎دهد (Madpouly et al., 2011). العجیب و همکاران (2013) گزارش نمودند که افزودن 3% سیر بهعنوان افزودنی خوراکی می‎تواند به طور چشمگیری رشد و عملکرد جوجه‎های گوشتی راتقویت نماید. افزودن یک ترکیب اسنشال اویل شامل ریحان، زیره سیاه، برگ بو، لیمو،اورِگانو، مریم گلی، چای و آویشن در یک جیره با رعایت احتیاجات تغذیه‎ای مرغ‎هایگوشتی، افزایش وزن بدنی را بهبود بخشیده و اثرات مثبت بر نسبت جیره به افزایش وزندارد (Khattak et al., 2014).

مرغهای تخمگذار:

به منظور نگهداری یا بهبود تولید و کیفیت تخم مرغ، تغذیهبهینه، مسائل محیطی و مدیریتی به عنوان پیش‎نیاز در نظر گرفته شده‎اند. گزارشهایبسیاری اثرات مفید احتمالی سیر در تولید و کیفیت تخم‎مرغ را می‎آزمایند. عصاره‎هایگیاهی و ادویجات چه به صورت منفرد و چه به صورت مخلوط شده می‎توانند در حمایت ازعملکرد و سلامت حیوانات نقش ایفا کنند (Alciceket al., 2004; Cabuk et al., 2006a). تغذیه مرغهایتخمگذار با پودر سیر در جیره منجر به افزایش تولید تخم‎مرغ (Khan et al., 2007; Canogullari et al., 2010) و افزایش وزن تخم‎مرغ (Yalcinet al., 2006) می‎شود. استفاده از مخلوط اسنشالاویل که با دوز mg/Kg24 جیره تجویز شده است به صورت چشمگیری تولید تخم‎مرغ و بازده خوراک را بهبودبخشید و درصد تخم‎مرغهای ترک خورده یا شکسته را کاهش داد (Cabuk et al., 2006b).در مطالعه صورت گرفته بر روی بلدرچین‎های تخمگذار، جابُک و همکاران (2014) دریافتندکه مخلوط‎های اسنشال اویل ((EOM)Essential Oil Mixtures ) که به عنوانمکمل غذایی مورد استفاده قرار گرفتند، اثرات مفید بر تولید تخم‎مرغ و ضریب تبدیلغذایی (Feed Conversion Rate: FCR) داشتند. استرس تابستانی منجر به اُفت تولید تخم‎مرغ، شکستگیبیشتر تخم‎مرغ و مرگ و میر بیشتر می‎شود. افزودن مخلوط اسنشال اویل و اسید ارگانیکبه جیره مرغهای تخمگذار تجاری تحت استرس گرمایی برای وزن تخم‎مرغ و عملکرد ایمنیمفید می‎باشد (Ozek, 2011).

 

نتیجهگیری و مسائل پیش رو

محققین بسیاری کارهای خود را جهت کشف ماهیت و استفاده ازاسنشال اویل‎ها در تغذیه طیور، همراه با اختلافاتی در نتایج انجام داده‎اند.اسنشال اویل‎ها و ترکیبات آنها اثر داخل آزمایشگاهی خود را به عنوان عوامل آنتی‎میکروبیال،هایپولیپیدمیک، تنظیم‎کننده ایمنی و ضدالتهاب ثابت کرده‎اند، در حالیکه اثراتسمّ‎شناسی تنها در استفاده از مقادیر زیاد مشاهده شده‎اند. خصوصیت آنتی‎اکسیدانیاسنشال اویل‎ها خسارت ناشی از گیاهان مورد استفاده در فرآوری گوشت را کاهشمی‎دهند. خصوصیات شیمیایی و فعالیتهای زیستی این عوامل و ترکیب آنها بایستی بهصورت گسترده‎ای آزمایش شوند. میزان تأثیر استفاده از اسنشال اویل‎ها در حیوانات،وابسته به فاکتورهای زیادی است. به طور کلی، اسنشال اویل‎ها اثرات مثبتی دارند، امّادانش استفاده از آنها در تغذیه طیور هنوز ناکافی بوده و مطالعات بیشتری جهت شفاف‎سازینحوه عملکرد آنها و همچنین میزان دقیق مصرف و اثر متقابل آنها با عناصر غذایی برایاثرات دلخواه، مورد نیاز می‎باشد.

 

 

 

منابع

Abouelfetouh AY, Moussa NK (2012). Enhancement ofAntimicrobial Activity of Four Classes of Antibiotics Combined with Garlic.Asian Journal of Plant Sciences, 11: 148-152.

Alcicek A, Bozkurt M, Cabuk, M (2004). The effectof a mixture of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic onbroiler performance. South African Journal of Animal Science, 34: 217-222.

Ali-Shtayeh MS, Yaghmour RMR, Faidi YR, Salem K, Al-NuriMA (1998). Antimicrobial activity of 20 plants used in folkloric medicine inthe Palestinian area. Journal of Ethnopharmacology, 60: 265-271.

Bampidis VA, Christodoulou V, Florou–Paneri P, ChristakiE, Chatzopoulou PS, Tsiligianni T, Spais AB (2005). Effect of dietary driedoregano leaves on growth performance, carcase characteristics and serumcholesterol of female early maturing turkeys. British Journal of PoultryScience, 46: 595–601.
Bento MHL, Ouwehand AC, Tiihonen K, Lahtinen S, Nurminen P, Saarinen MT,Schulze H, Mygind T, Fischer J (2013). Essential oils and their use in animalfeeds for monogastric animals–Effects on feed quality, gut microbiota, growthperformance and food safety: a review. Veterinarni Medicina, 58:449-458.

Burt S (2004). Essential oils: theirantibacterial properties and potential applications in foods – a review. Internationaljournal of food microbiology, 94: 223-253.

Cabuk M, Bozkurt M, Alcicek A, Akbap Y, KucukyllmazK (2006a). Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internalorgan weight of broilers from young and old breeder flocks. South AfricanJournal of Animal Science, 36: 135-141.

Cabuk M, Bozkurt M, Alcicek A, Catli AU, BaserKHC (2006b). Effect of a dietary essential oil mixture on performance of layinghens in the summer season. South African Journal of Animal Science, 36: 215.

Cabuk M, Eratak S, Alçicek A, Bozkurt M (2014). Effectsof herbal essential oil mixture as dietary supplement on egg production inquail. The Scientific World Journal, 2014. Article ID 573470, DOI:10.1155/2014/573470

Canogullari S, Baylan M, Erdogan Z, Duzguner V, KucukgulA (2010). Effect of garlic powder on egg yolk and serum cholesterol andperformance of laying quails. Czech Journal of Animal Sciences, 55: 286-293.


Cerisuelo A, Marín C, Sánchez-Vizcaíno F, GómezEA, de la Fuente JM, Durán R, Fernández C (2014). The impact of a specificblend of essential oil components and sodium butyrate in feed on growthperformance and Salmonella counts in experimentally challenged broilers.Poultry Science, 93: 599-606.

Clegg RJ, Middleton B, Bell GD, White DA (1980). Inhibitionof hepatic cholesterol synthesis and S–3–hydroxy–3–methylglutaryl–CoA reductaseby mono and bicyclic monoterpenes administered in vivo. BiochemicalPharmacology, 29: 2125-27.

Collington GK, Parker DS, Armstrong DG (1990).The influence of inclusion of either an antibiotic or a probiotic in the dieton the development of digestive enzyme activity in the pig. British Journal ofNutrition, 64: 59-70.

Cooke CJ, Nanjee MN, Dewey P, Cooper JA, MillerGJ, Miller NE (1998). Plant monoterpenes donot raise plasmahigh-density-lipoproteinconcentrations in humans. The American Journal ofClinical Nutrition, 68: 1042-1045.

Cosentino S, Tuberoso CIG, Pisano B, Satta M,Mascia V, Arzedi E, Palmas F (1999). In‐vitro antimicrobial activity andchemical composition of Sardinian thymus essential oils. Letters in applied microbiology,29: 130-135.

Cowan MM (1999). Plant products as antimicrobial agents.Clinical Microbiology Review, 12: 564-582.

Craig WJ (1999). Health-promoting properties of commonherbs. The American Journal of Clinical Nutrition, 70: 491-499.

Craig WJ (2001). Herbal remedies that promotehealth and prevent disease. In: Watson RR (Ed.). Vegetables, fruits, and herbsin health promotion. CRC Press, Boca Raton, Florina, USA, pp. 179-204.

Cross DE, Acamovic T, Deans SG, Cdevitt RM(2002). The effects of dietary inclusion of herbs and their volatile oils onthe performance of growing chickens. British Journal of Poultry Science, 43:33-35.

Cross DE, McDevitt RM, Hillman K, Acamovic T (2007).The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietarydigestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. BritishJournal of Poultry Science, 48: 496-506.

Crowell PL (1999). Prevention and therapy ofcancer by dietary monoterpenes. The Journal of Nutrition, 129: 775-778.

Didry N, Dubreuil L, Pinkas M (1994). Activity ofthymol, carvacrol, cinnamaldehyde and eugenol on oral bacteria. PharmaceuticaActa Helvetiae, 69: 25-28.

Dormans HJD, Deans SG (2000). Antimicrobialagents from plants: Antibacterial activity of plant volatile oils. Journal ofApplied Microbiology, 88: 308–316.

Elagib HAA, ElAmin WIA, Elamin KM, Malik HEE (2013).Effect of dietary garlic (Allium sativum) supplementation as feed additive onbroiler performance and blood profile. Journal of Animal Science Advances, 3:58-64.

Elson CE, Underbakke GL, Hanson P, Shrago E, WainbergRH, Qureshi AA (1989). Impact of lemongrass oil, an essential oil, on serum cholesterol.Lipids, 24: 677-679.

Fadlalla IMT, Mohammed BH, Bakhiet AO (2010). Effectof feeding garlic on the performance and immunity of broilers. Asian Journal ofPoultry Science, 4: 182-189.

Ferhout H, Bohatier J, Guillot J, Chalchat JC(1999). Antifungal activity of selected essential oils, cinnamaldehyde andcarvacrol against Malassezia furfur and Candida albicans. Journal of Essential OilResearch, 11: 119-129.

Fernandez-Panchon MS, Villano D, Troncoso AM, Garcia-ParrillaMC (2008). Antioxidant activity of phenolic compounds: From in vitro results toin vivo evidence. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48: 649-671.

Giannenas I, Florou-Paneri P, Papazahariadou M, ChristakiE, Botsoglou NA (2003). Effect of dietary supplementation with oreganoessential oil on performance of broilers after experimental infection withEimeria tenella. Arch Tierernahr, 57: 99-106.

Hanieh H, Narabara K, Piao M, Gerile C, Abe A(2010). Modulatory effects of two levels of dietary Alliums on immune responseand certain immunological variables, following immunization, in White Leghornchickens. Animal Science Journal, 81: 673-680.

Hay RK, Waterman PG (1993). Volatile oil crops:their biology, biochemistry and production, Longman Scientific & Technical.

Helander IM, Alakomi HL, Latva-Kala K,MattilaSandholm T, Pol I, Smid EJ, Gorris IGM, Von Wright A (1998).Characterization of the action of selected essential oil components onGramnegative bacteria. Journal of agricultural & food chemistry, 46:3590-3595.

Jamroz D, Wertelecki T, Houszka M, Kamel C(2006). Influence of diet type on the inclusion of plant origin activesubstances on morphological and histochemical characteristics of the stomachand jejunum walls in chicken. Journal of Animal Physiology and AnimalNutrition, 90: 255-268.

Jang IS, Ko YH, Kang SY, Lee CY (2007). Effect ofa commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity andintestinal microflora population in broiler chickens. Animal Feed Science andTechnology, 134: 304-315.

Karadas F, Pirgozliev V, Rose SP, Dimitrov D, OduguwaO, Bravo D (2014). Dietary essential oils improve the hepatic antioxidativestatus of broiler chickens. British poultry science, 55: 1-6.

Khan SH, Sardar R, Anjum MA (2007). Effects of dietarygarlic on performance and serum and egg yolk cholesterol concentration inlaying hens. Asian Journal of Poultry Science, 1: 22-27.

Khattak F, Ronchi A, Castelli P, Sparks N (2014).Effects of natural blend of essential oil on growth performance, bloodbiochemistry, cecal morphology, and carcass quality of broiler chickens.Poultry science, 93: 132-137.

Kirsti T, Kettunen H, Bento MHL, Saarinen M, LahtinenS, Ouwehand AC, Schulze H, Rautonen N (2010). The effect of feeding essentialoils on broiler performance and gut microbiota. British Poultry Science, 51:381-392.

Madpouly HM, Saif MA, Hussein AS (2011). Curcuma longafor protecting chicks against Newcastle disease virus infection andimmunosuppressive effect of Marek s disease viral vaccine. International Journalof Virology, 7: 176-83.

Manzanilla EG, Perez JF, Martin M, Kamel C, BaucellsF, Gasa J (2004). Effect of plant extracts and formic acid on the intestinalequilibrium of early-weaned pigs. Journal of Animal Science, 82: 3210-3218.

Oviedo-Rondón EO, Hume ME, Hernández C, Clemente-HernándezS (2006). Intestinal microbial ecology of broilers vaccinated and challenged withmixed Eimeria species, and supplemented with essential oil blends. PoultryScience, 85: 854-860.

Oyen LPA, Dung NX (1999). Plant resources ofSouthEast Asia No. 19. Essential-oil plants. Backhuys Publishers. Ozek K,Wellmann KT, Ertekin B, Tarım B (2011). Effects of dietary herbal essential oilmixture and organic acid preparation on laying traits, gastrointestinal tractcharacteristics, blood parameters and immune response of laying hens in a hotsummer season. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 575-586.

Platel K, Srinivasan K (2001). Studies on theinfluence of dietary spices on food transit time in experimental rats.Nutritional Research, 21: 1309-1314.

Rahimi S, Zadeh T, Karimi MA, Omidbaigi R, RokniH (2011). Effect of the three herbal extracts on growth performance, immunesystem, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens.Journal of Agriculture Science and Technology, 13: 527-539.

Rezaei–Moghadam A, Mohajeri D, Rafiei B, DizajiR, Azhdari A, Yeganehzad M, Shahidi M, Mazani M (2012). Effect of turmeric andcarrot seed extracts on serum liver biomarkers and hepatic lipid peroxidation,antioxidant enzymes and total antioxidant status in rats. BioImpacts, 2:151-57.

Rice-Evans CA, Miller NJ, Papaganga G (1997). Antioxidantproperties of phenolic compounds. Trends in Plant Science, 4: 152-159.

Scott ML, Nesheim MC, Young RJ (1982). Nutritionof Chicken. W.F. Humphrey Press, Inc., Ithacia, NY, USA.

Srinivasan K (2005). Spices as influencers ofbody metabolism: An overview of three decades of research. Food ResearchInternational, 38: 77-86.

Szigeti G, Palfi V, Nagy B, Ine E, Nagy G (1998).New type of immune stimulant to increase antibody production generated by viraland bacterial vaccines. Magyar Allatorvosok Lapja, 120: 719-721.

Vaara M (1992). Agents that increase thepermeability of the outer membrane. Microbiology Review, 56: 395-411.

Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-LópezJ, Pérez-Alvarez JA (2010). Spices as functional foods. Critical Reviews inFood Science and Nutrition, 51: 13-28.

Wang R, Li D, Bourne S (1998). Can 2000 years of herbalmedicine history help us solve problems in the year 2000? Biotechnology in thefeed industry. Proceedings of Alltech s 14th Annual Symposium. Kentucky, USA;pp 273-291.

Wenk C (2000). Recent advances in animal feed additivessuch as metabolic modifiers, antimicrobial agents, probiotics, enzymes and highlyavailable minerals. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 13: 86-95.

Williams RB (1997). Laboratory tests of phenolic disinfectantsas oocysticides against the chicken coccidium Eimeria tenella. VeterinaryRecord, 141: 447-448.

Yalcin S, Onbasilar EE, Reisli Z, Yalcin S(2006). Effect of garlic powder on the performance, egg traits and bloodparameters of laying hens. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86:1336-1339.

  تبلیغات ستون سمت چپصفحه اصلی - معرفی شرکت - معرفی هیئت مدیره - محصولات - اخبار و رویدادها - تحقیق و توسعه - طنز و ادب - تماس با ما - عضویت - ورود اعضاء
سایتهای مرتبط - ثبت نام در سایت

کلیه حقوق وب سایت، برای شرکت عرشیا دارو محفوظ می باشد. استفاده از مطالب وب سایت، پیگرد قانونی دارد
طراح: روزبهان یوسفی