مقالات عرشیا دارو

کشف یک جانشین محتمل برای آنتی بیوتیک/ترکیب اسیدهای عالی و فلزات جایگزین آنتی بیوتیک در مقابله با باکتری ها می شود

آنتی بیوتیک ها در درمان آلودگی های باکتریایی بسیار موثر هستند. اما استفاده گسترده از مواد آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک ها در درمان آلودگی های باکتریایی بسیار موثر هستند. اما استفاده گسترده از مواد آنتی بیوتیک در پزشکی و کشاورزی موجب افزایش فزاینده مقاومت باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها شده است. در سال ۲۰۱۴، سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که بشریت به سمت دوران پسا باکتری حرکت می کند، دنیایی که در آن آنتی بیوتیک دیگر موثر نخواهد بود و حتی یک آلودگی یک دقیقه ای هم می تواند یک زندگی را تهدید کند.

آنتی بیوتیک ها در درمان آلودگی های باکتریایی بسیار موثر هستند. امااستفاده گسترده از مواد آنتی بیوتیک در پزشکی و کشاورزی موجب افزایش فزایندهمقاومت باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها شده است. در سال ۲۰۱۴، سازمان بهداشتجهانی هشدار داد که بشریت به سمت دوران پسا باکتری حرکت می کند، دنیایی که در آن آنتیبیوتیک دیگر موثر نخواهد بود و حتی یک آلودگی یک دقیقه ای هم می تواند یک زندگی راتهدید کند.

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی اکنون، پژوهش های امیدوارکنندهکه در آن، فلزات و اسیدهای آلی را به عنوان یک جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک هابا هم ترکیب می کنند، در انستیتو تکنولوژی تکنیون راه اندازی شده است. این پژوهشبه سرپرستی استادیار آدد لووینسن در دانشکده پزشکی راپاپورت تکنیون انجام گرفتهاست و به تازگی در مجلهnature scientific reports چاپ شده است.

تا به امروز جایگزین های بی شماری برای آنتی بیوتیک در سراسر جهانتوسط پژوهشگران مورد آزمایش قرار گرفته است. دو مورد از این جایگزین ها فلزاتی چوننقره، روی و مس ( که در مصر و یونان باستان برای درمان عفونت و تصفیه منابع آبمورد استفاده قرار می گرفتند)، و استفاده از اسیدهای آلی مانند اسید مواد غذاییهستند که به عنوان یک ماده نگهدارنده در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

لووینسن و تیمش، در پژوهش خود، اسیدهای آلی و فلزات را در یک غلظتپایین با یکدیگر ترکیب و مشاهده کردند که این ترکیب در از بین بردن باکتری هایبیماری زایی چون وبا، سالمونلا و سودوموناس به شدت تاثیر گذار هستند، این ترکیب همچنین می تواند باکتری هایی را که محصولات کشاورزی مانند گوجه فرنگی، طالبی و سیبرا مورد حمله قرار می دهند نابود کنند.

لووینسن می گوید: “ترکیب کردن این دو نوع ماده بسیار موثرتر اززمانی است که هرکدام از آن ها را جداگانه به کار بندیم، به این کار، مهار سینرژیکمی گویند، از این ترکیب غلظت های بسیار پایین فلزات و اسیدهای آلی، می توان بهعنوان نگهدارنده مواد غذایی استفاده کرد و آن را بر روی محصولات کشاورزی اسپری کرد.”او اضافه کرد که غلظت پایین در ترکیب این مواد، پیام مثبت بسیار مهمی را برایسلامت انسان و محیط زیست در بر دارد.

منبع: ایانا