مقالات عرشیا دارو

حفظ بازدهی و تولید در مرغ های تخم گذار بالغ

از نظر اقتصادی حفظ تولید در مرغ های تخم گذار بالغ بسیار مهم است. روش تو لک بری

از نظر اقتصادی حفظ تولید در مرغ های تخم گذار بالغ بسیار مهم است. روش تو لک بری روشی سنتی است که برای حفظ بازدهی این مرغ ها استفاده می شود اما این روش از نظر سلامت و رفاه به سود مرغ نیست. دادن پروبیوتیک به مرغ نیز روشی است که بدون تو لک بری به حفظ تولید مرغ کمک می کند.
برای موفقیت اقتصادی، مرغ های تخم گذار بالغ نیازمند پارامترهای قوی می باشند که درصد تخم گذاری را به ۸۰ درصد یا بیشتر ، شاخص مصرف را به کمتر از ۲.۱۵ و مرگ و میر را به کمتر از ۵ درصد برساند.یکی از راه حل ها، بهبود وضعیت خوراک در مرغ های تخم گذار است. تمایل به استفاده از پروبیوتیک ها به این منظور افزایش یافته است زیرا پروبیوتیک ها می توانند به عملکرد موثر روده کمک کنند که در مرغ های تخم گذار پیرتر مهم است،. پروبیوتیک ها به شیوه های مقابل در مرغ های تخم گذار عمل می کنند: جلوگیری از رشد پاتوژن در دستگاه گوارش، افزایش ارتفاع پرزهای مخاطی  و عمق حفره های روده بزرگ، افزایش فعالیت آنزیم هضم و افزایش  شکل گیری پادتن ها.

منبع: آی تی پی نیوز